Betalingscriterium voor willekeurige afschrijving


Willekeurige afschrijving op bedrijfsmiddelen is mogelijk mits voor de verwerving of verbetering van het bedrijfsmiddel verplichtingen zijn aangegaan of voortbrengingskosten zijn gemaakt. Het bedrag van de willekeurige afschrijving kan voor de ingebruikneming van het bedrijfsmiddel niet groter zijn dan het betaalde bedrag.

Op 30 december 2010 werd een scheepvaartfonds opgericht. Op dezelfde dag verwierf het scheepvaartfonds voor $ 48 miljoen de economische eigendom van een schip. Ruim $ 20 miljoen moest uiterlijk op 31 december 2010 zijn betaald volgens de koopovereenkomst. De verkoper verstrekte voor dat bedrag een lening aan het scheepvaartfonds. De verkoper maakte het bedrag over op de rekening van het scheepvaartfonds, waarna het fonds dat bedrag op dezelfde dag als aanbetaling overmaakte naar de verkoper. De vraag was of op die manier was voldaan aan het betalingscriterium voor toepassing van de willekeurige afschrijving. De inspecteur meende dat er niet was betaald omdat de koper de gehele aankoopprijs schuldig was gebleven.

Uitgaande van de civielrechtelijke betekenis van betalen heeft het scheepvaartfonds aan het betalingscriterium voldaan. Het fonds heeft geld ten titel van geldlening op zijn bankrekening ontvangen en ten titel van betaling op de rekening van de verkoper gestort. Overigens stelt de Wet IB 2001 op dit punt niet de eis dat de betaling niet mag zijn schuldig gebleven. Omdat aan alle voorwaarden was voldaan mocht het scheepvaartfonds willekeurig afschrijven op de investering in het schip.


<< Terug naar de nieuwslijst