Privacystatement

Nederlands

De informatie in dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien het e-mail bericht niet aan u is gericht, verzoeken wij u vriendelijk doch dringend het e-mail bericht te retourneren aan de verzender en het origineel en eventuele kopieën te verwijderen en te vernietigen.

Openbaarmaking, vermenigvuldiging verspreiding en/of verstrekking van dit e-mail bericht aan derden, inclusief inhoud, is niet toegestaan. Door elektronische verzending van dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie, tevens kan de vertrouwelijkheid van de informatie per e-mail niet gewaarborgd worden. New Vision staat niet in voor tijdige ontvangst van het e-mail bericht.

Op al onze prijsopgaven en diensten zijn van toepassing onze algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Woerden.

Iedere aansprakelijkheid wordt door ons beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor het niet deugdelijk functioneren van de door de maatschap bij uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd. Zowel de algemene voorwaarden als de polis beroepsaansprakelijkheidsverzekering worden u op uw verzoek kosteloos toegezonden. De algemene voorwaarden zijn ook inzichtelijk via www.newvisiongroep.nl.

English

The information contained in this e-mail message is intended exclusively for the addressee. If the e-mail message was not intended for you, we kindly request and urge you to return the e-mail message to the sender and remove and destroy the original message and any copies.

Publication, duplication, distribution and/or forwarding to third parties of this message, including contents, is not permitted. No rights can be derived from the electronic issue of the message or in relation to the information contained in the message, neither can the confidentiality of the information contained in this e-mail be guaranteed.
New Vision cannot be held responsible for the timely receipt of the e-mail message.

Our general terms and conditions filed at the Chamber of Commerce in Woerden apply to all our prices and services. Any liability shall be limited by us to the amount paid out under the partnership’s professional liability policy in the matter concerned. This limitation of liability also applies in cases of improper functioning of equipment, software, databases, records or other matters, without exception, deployed by the partnership in the execution of the assignment. At your request, a copy of both the general terms and conditions and the professional liability policy will be sent to you free of charge. The general terms and conditions can also be consulted via www.newvisiongroep.nl.
banner