Algemene voorwaarden

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en/of werkzaamheden die worden verricht op basis van een overeenkomst van opdracht met New Vision Groep Culemborg B.V. en/of haar gelieerde vennootschappen.

 

Artikel 1 Definities

  1. Bescheiden: alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde informatie of gegevens, al dan niet vervat op (on)stoffelijke dragers waaronder - maar niet uitsluitend - begrepen: papier, cd-roms, harde schijven, usb-sticks, andere digitale gegevensdragers, e-mail en digitale omgevingen, al dan niet ondergebracht bij derden, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht/overeenkomst door opdrachtnemer vervaardigde of verzamelde gegevens, al dan niet vervat op (on)stoffelijke dragers waaronder - maar niet uitsluitend - begrepen: papier, cd-roms, harde schijven, usb-sticks, andere digitale gegevensdragers, e-mail en digitale omgevingen, al dan niet ondergebracht bij derden alsmede alle overige informatie van enige relevantie voor de uitvoering of voltooiing van de opdracht, al dan niet vervat op (on)stoffelijke dragers.
  2. Medewerker: een natuurlijke persoon werkzaam bij of verbonden aan de opdrachtnemer al dan niet op grond van een arbeidsovereenkomst.
  3. Opdracht/Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht, waarbij opdrachtnemer zich jegens opdrachtgever verbindt om bepaalde werkzaamheden te verrichten.
  4. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon en/of samenwerkingsverbanden daarvan, die aan de opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van diensten dan wel de opdracht heeft c.q. hebben gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.
  5. Opdrachtnemer: de entiteit die de overeenkomst van opdracht sluit en deze algemene voorwaarden hanteert.  Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door een aan New Vision Groep Culemborg B.V. gelieerde vennootschap, niet door of vanwege een individuele medewerker, ongeacht of opdrachtgever de opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend heeft verleend met het oog op uitvoering hiervan door een bepaalde medewerker of bepaalde medewerkers. De artikelen 7:404, 7:407-2 en 7:409 BW worden uitdrukkelijk van toepassing uitgesloten. De hier gestelde voorwaarden blijven van kracht ingeval de onderneming van opdrachtnemer geheel of ten dele van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.
  6. Werkzaamheden: alle door opdrachtnemer ten behoeve van de opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden waartoe opdrachtgever voornemens is opdracht te geven c.q. heeft gegeven al dan niet door opdrachtnemer aanvaard, alsmede alle daaruit voor opdrachtnemer voortvloeiende werkzaamheden.

Artikel 2 Toepasselijkheid

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen partijen, behoudens afwijkingen die door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. De opdrachtgever met wie eenmaal een overeenkomst is gesloten onder deze algemene voorwaarden, aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op alle latere offertes, rechtsverhoudingen en overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.
  2. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden de opdrachtnemer slechts voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever zijn overeengekomen en hebben slechts betrekking op de specifieke overeenkomst, waarvoor de afwijkingen en/of aanvullingen zijn overeengekomen. Algemene voorwaarden van opdrachtgever(s) zijn niet van toepassing op enige overeenkomst of rechtsverhouding tussen partijen, de toepasselijkheid daarvan wordt uitdrukkelijk verworpen.
  3. Aan de algemene voorwaarden van opdrachtgever komt voor de met opdrachtnemer aangegane overeenkomsten slechts werking toe voor zover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden. Bij twijfel over de vraag of zodanige strijd
banner