MKB Nieuws

19-1 2018

Aanpassing arbeidsvoorwaarden via reglement

In een arbeidsovereenkomst was een bepaling opgenomen waarin werd verwezen naar het

Lees meer >>

19-1 2018

KIA en investeringen binnen en buiten maatschapsverband

De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) is een regeling die is bedoeld om investeringen van relatief

Lees meer >>

19-1 2018

Verrekening van verliezen

Verliezen in de vennootschapsbelasting kunnen verrekend worden met winsten van eerdere of latere jaren.

Lees meer >>

14-1 2018

Asbestsanering monumentenpand

Anders dan de onderhoudskosten van een normale woning zijn de onderhoudskosten van een monumentenpand

Lees meer >>

14-1 2018

Overtreding geheimhoudingsbeding

De arbeidsovereenkomst van een werknemer bevatte een geheimhoudingsbeding, een non-concurrentie- en een

Lees meer >>

8-1 2018

Loonkostenvoordelen en lage-inkomensvoordeel 2018

Loonkostenvoordelen (LKV)LKV is een nieuwe regeling ter vervanging van de premiekortingen. LKV zijn een

Lees meer >>

8-1 2018

Oudedagsreserve en ondernemersaftrek

OudedagsreserveDe toevoeging aan de oudedagsreserve voor een ondernemer bedraagt in 2018 9,44% van de

Lees meer >>

8-1 2018

Wijzigingen inkomstenbelasting

Eigen woningHet eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-waarde tussen € 75.000 en € 1.060.000

Lees meer >>

8-1 2018

Investeringsaftrek 2018

De regeling van de investeringsaftrek is bedoeld om investeringen door ondernemers in bedrijfsmiddelen te

Lees meer >>

8-1 2018

Tarieven en heffingskortingen inkomstenbelasting 2018

Tarieven box 1 Inkomen van tot Jonger dan AOW-leeftijd AOW-gerechtigd € 0 €

Lees meer >>

2-1 2018

7400 datalekken bij Autoriteit Persoonsgegevens gemeld

In de eerste drie kwartalen van dit jaar zijn er 7400 datalekken bij de Autoriteit Persoonsgegevens gemeld. Een stijging ten opzichte van dezelfde periode in 2016 toen het om ruim 3900 datalekken ging.

Lees meer >>

2-1 2018

Helft geïnstalleerde software niet up-to-date

Bijna de helft van alle software die Windows-gebruikers op hun systeem geïnstalleerd hebben is niet up-to-date, zo blijkt uit onderzoek.

Lees meer >>

2-1 2018

De opkomst van Urban Data Centers

Urban Data Centers (UDC’s) worden in een vlot tempo over het land uitgerold. Inmiddels zijn er acht UDC’s geopend. Het CBS is door de samenwerkingen met gemeenten op data-gebied een nieuwe weg ingeslagen.

Lees meer >>

24-12 2017

Kamerbrief ontwikkelingen arbeidsmarkt

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over

Lees meer >>

24-12 2017

Onderzoek naar IKEA-rulings

De Europese Commissie stelt een onderzoek in naar de belastingafspraken (rulings) die Nederland heeft

Lees meer >>

24-12 2017

Diverse uitkeringsbedragen 2018

De uitkeringsbedragen van diverse sociale verzekeringen zijn gekoppeld aan het minimumloon. In verband

Lees meer >>

24-12 2017

Belastingplan 2018 aangenomen

De Eerste Kamer heeft het Belastingplan 2018 aangenomen. Behalve de PVV hebben alle partijen voor het

Lees meer >>

15-12 2017

Kamerbrief spoedreparatie fiscale eenheid

De staatssecretaris van Financiën heeft vragen van de vaste commissie voor Financiën van de Eerste Kamer

Lees meer >>

15-12 2017

Geleidelijke afbouw verrekening algemene heffingskorting

Belastingplichtigen hebben recht op de algemene heffingskorting in de inkomstenbelasting.

Lees meer >>

15-12 2017

150-kilometercriterium ook bij tussentijdse beoordeling 30%-regeling

De 30%-regeling is een bijzondere regeling voor uit het buitenland afkomstige werknemers die beschikken

Lees meer >>

15-12 2017

Pensioenbesluit aangepast per 1 januari 2018

Met ingang van 1 januari 2018 wordt de fiscale pensioenrichtleeftijd verhoogd naar 68 jaar. In verband

Lees meer >>

15-12 2017

Verlengde navorderingstermijn

De Belastingdienst kan een navorderingsaanslag opleggen wanneer aanvankelijk te weinig belasting is

Lees meer >>

10-12 2017

Verrekening ingehouden loonheffing

Loonbelasting wordt geheven door inhouding op het loon. De ingehouden loonheffing wordt als voorheffing

Lees meer >>

10-12 2017

Fictieve erfrechtelijke verkrijgingen

De Successiewet bevat een aantal fictiebepalingen. Een van deze bepalingen merkt alles wat iemand ten

Lees meer >>

10-12 2017

Gevolgen einde dienstverband voor leasecontract

Werkgevers, die aan werknemers een auto ter beschikking stellen, hanteren vaak gebruikersovereenkomsten

Lees meer >>

10-12 2017

Uitzondering partnerschap ex-pleegkind

Voor de Wet IB 2001 en de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir) kan een kind jonger dan 27

Lees meer >>

3-12 2017

Bpm bij huur buitenlandse auto

Voor het gebruik van de weg in Nederland met een auto door een inwoner van Nederland is in beginsel bpm

Lees meer >>

3-12 2017

Premiepercentages 2018

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de premiepercentages voor 2018 vastgesteld. Het

Lees meer >>

3-12 2017

Wetsvoorstel uitfasering aftrek geen of geringe eigenwoningschuld aangenomen

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel, waarmee de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld in 30

Lees meer >>

26-11 2017

Compliance aan privacywetgeving: Informatiebeveiliging

Vanaf eind mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie. Hoe bereidt uw organisatie zich hierop voor?

Lees meer >>

26-11 2017

Eindejaarstips schenken en erven

Vermogen overhevelen naar uw (klein)kinderen?Door tijdens uw leven (een deel van) uw vermogen over te

Lees meer >>

26-11 2017

Eindejaarstips eigen woning

Controleer uw hypotheekGezien de lage rente die u krijgt op uw spaartegoed kan het aantrekkelijk zijn om

Lees meer >>

26-11 2017

Vermogenstoets zorgtoeslag 2018

Het recht op zorgtoeslag is niet alleen inkomensafhankelijk, maar ook vermogensafhankelijk. Met ingang

Lees meer >>

19-11 2017

Kabinetsreactie op Paradise Papers

Naar aanleiding van publicaties over de Paradise Papers heeft de staatssecretaris van Financiën een brief

Lees meer >>

19-11 2017

Overtollige liquiditeiten en toevoeging oudedagsreserve

Een ondernemer, die aan het begin van een kalenderjaar de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet heeft

Lees meer >>

19-11 2017

Extra kosten kleding en beddengoed

De Wet IB 2001 bevat een opsomming van aftrekbare uitgaven wegens ziekte of invaliditeit. Naast kosten

Lees meer >>

15-11 2017

Werken bij New Vision

Zoek jij een uitdagende job in de controlepraktijk? Wil verantwoordelijkheid en gezellige collega’s?

Lees meer >>

13-11 2017

Pensioen geen onderdeel (gebruikelijk) loon

Een dga moet voor zijn werkzaamheden ten behoeve van zijn bv ten minste een gebruikelijk loon ontvangen.

Lees meer >>

13-11 2017

AOW-leeftijd gaat niet omhoog in 2023

Sinds enige jaren stijgt de AOW-gerechtigde leeftijd. Aanvankelijk met in de wet vastgelegde stappen en

Lees meer >>

13-11 2017

Maatregelen uit regeerakkoord opgenomen in Belastingplan 2018

De staatssecretaris van Financiën heeft een nota van wijziging op het Belastingplan 2018 ingediend. In de

Lees meer >>

5-11 2017

Schijfgrenzen en tarieven IB 2018

Bij de Tweede Kamer is het Belastingplan 2018 in behandeling. De (voormalige) staatssecretaris van

Lees meer >>

5-11 2017

Kosten total bodyscan niet aftrekbaar

De uitgaven voor geneeskundige hulp bij ziekte of invaliditeit zijn aftrekbaar in de inkomstenbelasting

Lees meer >>

5-11 2017

Spoedreparatie vennootschapsbelasting aangekondigd

In verband met de mogelijke negatieve gevolgen van een toekomstig arrest van het Hof van Justitie EU

Lees meer >>

28-10 2017

Bedragen minimumloon per 1 januari 2018

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de bedragen van het wettelijk minimumloon per 1

Lees meer >>

28-10 2017

Aanslag en boete opgelegd na ontbinding vof

Door het opleggen van een belastingaanslag wordt een ontstane belastingschuld vastgesteld. Deze betekenis

Lees meer >>

28-10 2017

Verliesverrekening

In box 1 van de inkomstenbelasting worden de inkomsten uit werk en woning progressief belast. De

Lees meer >>

24-10 2017

Liever een oude auto van de zaak?

De werknemer met een auto van de zaak wordt geconfronteerd met een bijtelling bij zijn inkomen. De wet

Lees meer >>

24-10 2017

Internetconsultatie regelgeving crowdfunding

Crowdfunding is een financieringsvorm in opkomst. De geldvrager gaat bij deze vorm niet naar de bank om

Lees meer >>

18-10 2017

Compensatieregeling zwangere zelfstandigen

Naar aanleiding van een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 27 juli heeft de minister van

Lees meer >>

18-10 2017

Concurrentiebeding blijft overeind bij opzegging in proeftijd

Een concurrentiebeding beperkt een werknemer in zijn mogelijkheden om na het einde van zijn

Lees meer >>

18-10 2017

Regeerakkoord: Belastingheffing over pensioen in eigen beheer in 2017 ongunstiger t.o.v. belastingheffing in de toekomst? (Bron: Pensioen Perspectief)

Regeerakkoord: Belastingheffing over afkoop PEB in 2017 ongunstiger ten opzichte van belastingheffing in

Lees meer >>

18-10 2017

Ondernemers hangt hogere belasting boven het hoofd (Bron: Het Financieele Dagblad)

In het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III zit een addertje onder het gras voor

Lees meer >>

8-10 2017

Dienstbetrekking voor grootaandeelhoudster

Wie in dienstbetrekking werkt, is in beginsel verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Er

Lees meer >>

8-10 2017

Onzakelijke borgstelling

Het ter beschikking stellen van vermogen aan een bv, waarin de terbeschikkingsteller een aanmerkelijk

Lees meer >>

8-10 2017

Afzien van stamrecht leidt tot belastingheffing

Tot 1 januari 2014 was het mogelijk om de belastingheffing over een ontslagvergoeding uit te stellen door

Lees meer >>

8-10 2017

Onvoldoende bewijs geen privégebruik

Indien een werkgever aan een werknemer een auto ook voor privégebruik ter beschikking stelt, heeft dat

Lees meer >>

8-10 2017

Nabetaling is onderdeel loon

Het loonbegrip in de fiscale wetgeving is ruim en omvat alle voordelen die iemand uit een

Lees meer >>

3-9 2017

Kleineondernemersregeling en buitenlandse ondernemers

De kleineondernemersregeling in de omzetbelasting geldt voor natuurlijke personen die een onderneming

Lees meer >>

24-8 2017

Verzoek om teruggaaf buitenlandse btw

Ondernemers, die in 2016 in een ander EU-land btw hebben betaald, kunnen deze btw terugvragen wanneer zij

Lees meer >>

24-8 2017

Onderhoudskosten tuin van monumentenpand

De onderhoudskosten voor een monumentenpand zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als

Lees meer >>

24-8 2017

Afschrijvingstermijn bepalend voor afboeking herinvesteringsreserve

Ondernemers die een bedrijfsmiddel verkopen voor een hogere prijs dan de boekwaarde, kunnen de

Lees meer >>

24-8 2017

Aansprakelijkheid werkgever

Als hoofdregel geldt dat de werkgever aansprakelijk is voor de schade die een werknemer tijdens het

Lees meer >>

24-8 2017

Internetconsultatie publicatie vergrijpboeten

In een brief aan de Tweede Kamer over de aanpak van belastingontduiking heeft de staatssecretaris van

Lees meer >>

24-8 2017

Hoger beroep ontbinding arbeidsovereenkomst

Tegen een beschikking waarbij de kantonrechter een arbeidsovereenkomst ontbindt, staat hoger beroep bij

Lees meer >>

24-8 2017

Omzet- en winstcorrecties

Over zogenaamde afroommodules in kassasystemen is enkele jaren geleden veel te doen geweest. Met behulp

Lees meer >>

20-8 2017

Hoger beroep ontbinding arbeidsovereenkomst

Tegen een beschikking waarbij de kantonrechter een arbeidsovereenkomst ontbindt, staat hoger beroep bij

Lees meer >>

20-8 2017

Aansprakelijkheid werkgever

Als hoofdregel geldt dat de werkgever aansprakelijk is voor de schade die een werknemer tijdens het

Lees meer >>

20-8 2017

Omzet- en winstcorrecties

Over zogenaamde afroommodules in kassasystemen is enkele jaren geleden veel te doen geweest. Met behulp

Lees meer >>

12-8 2017

Afschrijvingstermijn bepalend voor afboeking herinvesteringsreserve

Ondernemers die een bedrijfsmiddel verkopen voor een hogere prijs dan de boekwaarde, kunnen de

Lees meer >>

12-8 2017

Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens disfunctioneren

Een werkgever kan de kantonrechter verzoeken de arbeidsovereenkomst met een werknemer te ontbinden wegens

Lees meer >>

12-8 2017

Internetconsultatie publicatie vergrijpboeten

In een brief aan de Tweede Kamer over de aanpak van belastingontduiking heeft de staatssecretaris van

Lees meer >>

7-8 2017

Mogelijkheid intrekking ontbindingsverzoek

Mag de kantonrechter de gelegenheid geven om een verzoek tot ontbinding in te trekken omdat hij van plan

Lees meer >>

7-8 2017

Toepassing reisaftrek

Wie in loondienst werkzaam is, heeft recht op reisaftrek als hij zijn woon-werkverkeer met openbaar

Lees meer >>

7-8 2017

Alsnog recht op zwangerschaps- en bevallingsuitkering

De Centrale Raad van Beroep, de hoogste Nederlandse rechter op het terrein van sociale verzekeringen,

Lees meer >>

30-7 2017

Internetconsultatie aanpassing laag tarief btw voor geneesmiddelen

Voor geneesmiddelen geldt het verlaagde btw-tarief van 6%. In een arrest uit 2016 heeft de Hoge Raad een

Lees meer >>

30-7 2017

Internetconsultatie maatregelen belastingontduiking

Het ministerie van Financiën heeft een internetconsultatie geopend over voorgestelde maatregelen tegen

Lees meer >>

30-7 2017

Versoepeling financieringseisen hypotheek aangekondigd

De Tijdelijke regeling hypothecair krediet stelt de inkomenscriteria voor het verstrekken van

Lees meer >>

30-7 2017

Gastouder kan ondernemer zijn

Winst uit onderneming is het totale bedrag van de voordelen die iemand verkrijgt uit een onderneming. Of

Lees meer >>

30-7 2017

Maximum uurprijzen kinderopvang 2018

De maximum uurprijzen voor kinderopvang en de toetsingsinkomens voor de kinderopvangtoeslag voor 2018

Lees meer >>

16-7 2017

Innovatiebox goedgekeurd

De staatssecretaris van Financiën heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de ontwikkelingen betreffende

Lees meer >>

16-7 2017

Kostendelersnorm AOW verdwijnt uit de wet

Alleenstaande AOW’ers hebben recht op een uitkering ter hoogte van 70% van het wettelijk minimumloon.

Lees meer >>

9-7 2017

Aanzegverplichting einde tijdelijk dienstverband

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt na het verstrijken van de periode waarvoor de

Lees meer >>

9-7 2017

Dga van Belgische bvba

Volgens de Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad (A-G) mag Nederland belasting heffen over het salaris van

Lees meer >>

9-7 2017

Twee conclusies A-G over naheffingsaanslag aan ontbonden vof

De advocaat-generaal bij de Hoge Raad (A-G) heeft twee conclusies gewijd aan een procedure over een

Lees meer >>

9-7 2017

Vervolgonderzoek aanpassing heffing in box 3

De staatssecretaris van Financiën heeft een vervolgonderzoek uit laten voeren naar de mogelijkheden voor

Lees meer >>

9-7 2017

Bezwaar en beroep in compromis uitgesloten

Een belastingplichtige maakte in een inkeerverzoek melding van in Zwitserland aangehouden vermogen. De

Lees meer >>

3-7 2017

Kosten keuring onderdeel scholingskosten

De kosten voor een opleiding die iemand volgt met het oog op het verwerven van inkomen zijn aftrekbaar

Lees meer >>

3-7 2017

Berekening belastingrente

Bij het opleggen van een belastingaanslag kan belastingrente worden berekend. Dat kan ook wanneer een

Lees meer >>

3-7 2017

Lening niet onzakelijk

Een geldlening tussen gelieerde partijen is onzakelijk als er geen rente kan worden bepaald waaronder een

Lees meer >>

3-7 2017

Vergoeding uitstel levering

Bij de levering van een in Nederland gelegen onroerende zaak wordt overdrachtsbelasting geheven van de

Lees meer >>

3-7 2017

Wederindiensttredingsvoorwaarde

Toestemming van het UWV om de arbeidsovereenkomst met een werknemer wegens bedrijfseconomische redenen op

Lees meer >>

3-7 2017

Onderzoek naar CO2 doelstellingen organisaties

De NBA start in samenwerking met de RUG een grootschalig onderzoek onder financials naar de CO2-doelstellingen van de organisaties .

Lees meer >>

25-6 2017

Wijzigen Arbeidsomstandighedenwet

Per 1 juli 2017 treedt de gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet in werking. De wet wordt op de volgende

Lees meer >>

25-6 2017

Omvang loondoorbetalingsverplichting

Werkgevers zijn verplicht gedurende de eerste twee jaar van ziekte het loon van een zieke werknemer door

Lees meer >>

25-6 2017

Kamervragen verplichte hypotheekrenteaftrek

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen over de verplichte hypotheekrenteaftrek beantwoord.

Lees meer >>

25-6 2017

Geen hoge vrijstelling erfbelasting

De erfbelasting kent een hoge vrijstelling voor de partner. Niet iedereen komt in aanmerking voor het

Lees meer >>

25-6 2017

Uitleg regeling belastingrente

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen over de belastingrente beantwoord. Door het systeem

Lees meer >>

19-6 2017

Nettoloon in rekening-courant

Loon wordt geacht te zijn genoten op het tijdstip waarop het is ontvangen, verrekend, ter beschikking

Lees meer >>

19-6 2017

Hof kent in hoger beroep transitievergoeding toe

Ontslag op staande voet vereist een dringende reden. De werkgever, die een werknemer op staande voet wil

Lees meer >>

19-6 2017

Status reactie verzoek fiscale eenheid omzetbelasting

Op grond van de Algemene wet inzake rijksbelastingen kan bezwaar of beroep worden ingesteld tegen een

Lees meer >>

19-6 2017

Uitspraak collectief bezwaar btw over privégebruik van een auto

De Belastingdienst heeft sinds 2011 circa twee miljoen bezwaarschriften ontvangen in verband met de

Lees meer >>

16-6 2017

Te nemen stappen voor 1 juli m.b.t. PEB-uitfasering

Nog twee weken voordat DGA’s geen pensioen in eigen beheer meer kunnen opbouwen. Welke stappen moet de DGA voor die datum in ieder geval ondernemen?

Lees meer >>

11-6 2017

Beperking aftrek zorgkosten toegestaan

De aftrekbaarheid in de inkomstenbelasting van zorgkosten is strikt geregeld. Zo geldt voor de aftrek van

Lees meer >>

11-6 2017

OMZET NEDERLANDSE MKB GROEIT OPNIEUW, PERSONEELSKOSTEN DRUKKEN WINSTGROEI

In het Financieele Dagblad van vandaag aandacht voor het SRA-sectorrapport 'Branches in Zicht 2017'. Dit

Lees meer >>

11-6 2017

Niet sluitende rittenregistraties

Wanneer een werkgever aan een werknemer een auto ter beschikking stelt, geldt het wettelijk vermoeden dat

Lees meer >>

4-6 2017

Verkapte winstuitdeling

De voordelen die een aandeelhouder haalt uit aandelen die een aanmerkelijk belang vormen, worden belast

Lees meer >>

4-6 2017

Wijzigingen minimumloon per 1 juli 2017

Per 1 juli 2017 verandert er het een en ander aan het minimumloon. Op die datum gaat de leeftijd voor het

Lees meer >>

4-6 2017

Opschorting handhaving Wet DBA verlengd tot 1 juli 2018

De staatssecretaris van Financiën heeft laten weten dat de opschorting van de handhaving van de Wet DBA

Lees meer >>

4-6 2017

Geen verlenging coulanceperiode afschaffing pensioen in eigen beheer

Per 1 april 2017 is een wet van kracht geworden die de mogelijkheid om een pensioen in eigen beheer bij

Lees meer >>

29-5 2017

Verbod op privégebruik auto helpt dga niet

Wanneer een werkgever aan een werknemer een auto ter beschikking stelt, wordt deze auto geacht ook privé

Lees meer >>

29-5 2017

Leeftijdsgrens aftrek scholingskosten

De uitgaven voor een opleiding of studie, die wordt gevolgd met de bedoeling om inkomen uit werk en

Lees meer >>

29-5 2017

Ontslag op staande voet vernietigd

Ontslag op staande voet is een verstrekkende maatregel, die niet licht kan worden genomen. Voor ontslag

Lees meer >>

21-5 2017

Wet tegen onredelijk lange betaaltermijnen

De wet, die het hanteren van onredelijk lange betaaltermijnen tegengaat, is op 26 april jl. in het

Lees meer >>

21-5 2017

Vordering van ondernemer op broer geen ondernemingsvermogen

Een vordering is ondernemingsvermogen wanneer deze is ontstaan in het kader van de normale

Lees meer >>

21-5 2017

Toepassing tijdsevenredige vermindering premiedeel heffingskorting

Een heffingskorting is een bedrag dat in mindering wordt gebracht op de te betalen inkomstenbelasting en

Lees meer >>

21-5 2017

Misbruik klantenkaart reden voor ontslag op staande voet

Een arbeidsovereenkomst kan door ieder van de partijen met onmiddellijke ingang worden opgezegd op grond

Lees meer >>

15-5 2017

New Vision Groep zoekt nieuwe collega's

De New Vision Groep is op zoek naar een Gevorderd Assistent Accountant en naar een Controleleider.

Lees meer >>

14-5 2017

Vermogensetikettering woonhuis

De keuze voor het aanmerken van een vermogensbestanddeel als ondernemingsvermogen is in het algemeen

Lees meer >>

14-5 2017

Koerswinst op dividendvordering

De voordelen die een vennootschap behaalt uit een deelneming zijn vrijgesteld van vennootschapsbelasting

Lees meer >>

14-5 2017

Afschrijving op ter beschikking gestelde, geleasete apparatuur toegestaan

Om te kunnen afschrijven op een bedrijfsmiddel moet ten minste sprake zijn van economische eigendom.

Lees meer >>

14-5 2017

Aftrekbeperking hypotheekrente in de vierde tariefschijf

Wie een eigen woning bezit, moet daarvoor een bedrag, het eigenwoningforfait, bij zijn inkomen in box 1

Lees meer >>

14-5 2017

Nultarief omzetbelasting niet van toepassing

De levering van goederen, die in verband met de levering worden vervoerd naar een andere lidstaat van de

Lees meer >>

28-4 2017

Sectorindeling werknemersverzekeringen

Voor de vaststelling van de hoogte van de premies werknemersverzekeringen worden werkgevers in een sector

Lees meer >>

28-4 2017

Forfaitaire rendementen box 3 voor 2018 en 2019

In een brief aan de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris van Financiën een prognose gegeven van de

Lees meer >>

28-4 2017

Late beschikbaarheid aangifteformulieren erf- en schenkbelasting

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen over de aangifte erf- en schenkbelasting beantwoord.

Lees meer >>

28-4 2017

Belastbaarheid uitkeringen letselschadeverzekering

Ontvangen letselschade-uitkeringen vormen vermogen, dat belast is in box 3, voor zover het totale

Lees meer >>

28-4 2017

Belastingdienst schrijft klanten Zwitserse bank aan

Het aanhouden van spaartegoeden in het buitenland is lange tijd niet ongebruikelijk geweest, zeker in de

Lees meer >>

28-4 2017

Subsidiepot voor energiebesparing eigen huis is leeg

oorlopig heeft het voor huiseigenaren geen zin meer om een subsidieaanvraag in te dienen voor isolatiemaatregelen.

Lees meer >>

18-4 2017

Cao-voorziening bij ontslag

Een werkgever moet bij het einde van een arbeidsovereenkomst na ten minste 24 maanden aan de werknemer

Lees meer >>

18-4 2017

Coulancetermijn aanpassing pensioenvoorziening in eigen beheer

De staatssecretaris van Financiën heeft een besluit met de uitwerking van de coulancetermijn voor

Lees meer >>

18-4 2017

Min/max-overeenkomst en rechtsvermoeden arbeidsomvang

De wet kent een rechtsvermoeden van de arbeidsomvang. Dat rechtsvermoeden is bedoeld om de werknemer

Lees meer >>

9-4 2017

Gebreken in administratie

Bij een boekenonderzoek bij een horecaondernemer stelde de Belastingdienst vast dat de detailgegevens van

Lees meer >>

9-4 2017

Wetsvoorstel implementatie vierde Europese anti-witwasrichtlijn

In 2015 is de vierde Europese anti-witwasrichtlijn aangenomen. Deze richtlijn moet voorkomen dat het

Lees meer >>

9-4 2017

Vermogensetikettering woning ondernemer

De keuze om een vermogensbestanddeel toe te rekenen aan de onderneming of aan privé is in het algemeen

Lees meer >>

9-4 2017

Voorstel aanpassing Wet werk en zekerheid

De werkgever moet een transitievergoeding betalen aan een werknemer als diens arbeidsovereenkomst na twee

Lees meer >>

9-4 2017

Voorkomen van dubbele bijtelling bij tijdelijke vervanging

Voor het privégebruik van een auto van de zaak moet een bijtelling bij het inkomen plaatsvinden. Om de

Lees meer >>

5-4 2017

Leidraad vergoeding vervroegde aflossing hypotheken

Wie vanwege de huidige lage rentestand zijn hypotheek vervroegd aflost of wil omzetten, wordt

Lees meer >>

5-4 2017

Beperking wettelijke gemeenschap van goederen

De Eerste Kamer heeft een wetsvoorstel, dat de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen beperkt,

Lees meer >>

5-4 2017

Ontheffing concurrentiebeding

Wil een aan een werknemer opgelegd concurrentie- of relatiebeding rechtsgeldig zijn, dan moet het beding

Lees meer >>

5-4 2017

Bovenmatige kilometervergoeding

Een vergoeding voor reiskosten is vrijgesteld tot een bedrag van € 0,19 per zakelijk gereden kilometer.

Lees meer >>

5-4 2017

Middelingsverzoek te laat ingediend

De middelingsregeling is bedoeld als tegemoetkoming voor het progressienadeel dat optreedt bij sterk

Lees meer >>

26-3 2017

Wet Uitfasering Pensioen in Eigen Beheer is aangenomen

Hoe te handelen nu de Wet Uitfasering Pensioen in Eigen Beheer is aangenomen en per 1 april 2017 in werking treedt?

Lees meer >>

26-3 2017

Proceskostenvergoeding in samenhangende zaken

In belastingzaken kan een vergoeding voor de kosten van beroepsmatige rechtsbijstand worden verleend. In

Lees meer >>

26-3 2017

Inhouding dividendbelasting

De algemene vergadering van aandeelhouders is het orgaan van de vennootschap dat bevoegd is om een

Lees meer >>

19-3 2017

Toepassing onbeperkte navorderingstermijn erfbelasting

In het verleden kwam het regelmatig voor dat mensen in het buitenland een bankrekening aanhielden en op

Lees meer >>

19-3 2017

Overbruggingsregeling transitievergoeding

Bij ontslag op initiatief van de werkgever moet hij de ontslagen werknemer een transitievergoeding

Lees meer >>

19-3 2017

Hypotheekschuld dubbel verwerkt in aangifte

De Belastingdienst heeft de bevoegdheid om te weinig geheven belasting te corrigeren door het opleggen

Lees meer >>

19-3 2017

Eén of meer prestaties?

Voor de omzetbelasting geldt dat iedere prestatie afzonderlijk moet worden beschouwd. Onder

Lees meer >>

19-3 2017

Let op belastingrente; is de voorlopige aanslag 2016 hoog genoeg?

Per 1 maart jongstleden heeft de belastingdienst het startsein gegeven voor het indienen van de aangiften

Lees meer >>

5-3 2017

Belastingvrij schrappen vordering op dga?

Op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) kan iemand een verzoek indienen om openbaarmaking van

Lees meer >>

5-3 2017

Hoge Raad komt met uitleg begrip woning voor overdrachtsbelasting

Bij de verkrijging van een onroerende zaak moet overdrachtsbelasting worden betaald. Het normale tarief

Lees meer >>

5-3 2017

Gebruik camerabeelden niet toegestaan voor controle privégebruik auto

Het gebruik door de Belastingdienst van gegevens die met camera’s van de politie worden verzameld voor de

Lees meer >>

26-2 2017

Aftrek hypotheekrente niet-ingezetene naar rato van inkomen

Onlangs heeft het Hof van Justitie EU uitspraak gedaan op vragen van de Hoge Raad over de aftrek van

Lees meer >>

26-2 2017

Verhuur studentenkamers

Levert de verhuur van studentenkamers belastbaar inkomen in box 1 of in box 3 op? Als de opbrengsten in

Lees meer >>

26-2 2017

Nietig proeftijdbeding

Het is wettelijk niet toegestaan om een proeftijd op te nemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde

Lees meer >>

26-2 2017

Ondernemer, ondanks beperkt aantal opdrachtgevers

De kwalificatie als ondernemer voor de inkomstenbelasting is van belang voor het recht op

Lees meer >>

19-2 2017

Tijdklemmen kapitaalverzekeringen vervallen per 1 april 2017

De uitkering uit een kapitaalverzekering eigen woning (KEW) is vrijgesteld van inkomstenbelasting wanneer

Lees meer >>

19-2 2017

Onttrekking aan het vermogen van de bv

Een lening van een bv aan haar aandeelhouder, die niet afgelost kan of zal worden, heeft mogelijk fiscale

Lees meer >>

19-2 2017

Risico’s van overname lijfrenteverplichting

Verkoopt een ondernemer zijn onderneming, dan kan hij als tegenprestatie van de overnemer een lijfrente

Lees meer >>

13-2 2017

Valse e-mail in omloop over belastingteruggave

Na de valse Whatsapp-berichten, brieven en telefoontjes wordt de Belastingdienst nu weer geconfronteerd met een valse e-mail.

Lees meer >>

12-2 2017

Vanaf 21 jaar recht op volledig wettelijk minimumloon

De Eerste Kamer heeft de wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag als hamerstuk

Lees meer >>

12-2 2017

Aanpassing zwangerschaps- en bevallingsverlof meerlingen

Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel in behandeling dat een uitbreiding van het kraamverlof voor de

Lees meer >>

12-2 2017

Factuur uitgereikt voor aanvang prestatie

De wet verplicht ondernemers om voor hun leveringen en diensten aan andere ondernemers een factuur uit te

Lees meer >>

10-2 2017

Belastingdienst waarschuwt voor valse telefoontjes

De Belastingdienst waarschuwt voor valse telefoontjes over aanmaningen. De bellers doen zich voor als deurwaarder bij de Belastingdienst.

Lees meer >>

6-2 2017

Oproep om papieren correspondentie van Belastingdienst

De Tweede Kamer heeft het kabinet gevraagd om de correspondentie van de Belastingdienst op papier te

Lees meer >>

6-2 2017

Aanpak belastingontduiking

De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer een uiteenzetting gegeven van

Lees meer >>

6-2 2017

Onzakelijke lening

Een lening is onzakelijk als de geldverstrekker een debiteurenrisico accepteert dat een buitenstaander

Lees meer >>

6-2 2017

Box 3-heffing blijft voor 2014 overeind

Voor de heffing van inkomstenbelasting over de opbrengsten van sparen en beleggen (box 3) wordt een

Lees meer >>

28-1 2017

Aanpassing voorstel Wet uitfasering pensioen in eigen beheer

Net voor het moment waarop de Eerste Kamer zou stemmen over het wetsvoorstel Wet uitfasering pensioen in

Lees meer >>

28-1 2017

Bestelauto’s bleven na werktijd op bedrijfsterrein achter

De bijtelling bij het loon voor het privégebruik van een auto van de zaak geldt niet alleen voor een

Lees meer >>

28-1 2017

Vaststellingsovereenkomst innovatiebox

De innovatiebox is een bijzondere regeling in de vennootschapsbelasting voor zelf ontwikkelde immateriële

Lees meer >>

24-1 2017

Wiebes repareert indexatieaftrek in DGA-pensioenwet

DGAs zullen onder de nieuwe pensioenwetgeving bij afkoop van pensioen in eigen beheer niet ineens alle toekomstige indexaties kunnen aftrekken.

Lees meer >>

23-1 2017

Liquidatie-uitkering bv aan in België wonende aandeelhouder hier belast

Een procedure voor de rechtbank betrof de vraag of Nederland volgens het belastingverdrag met België

Lees meer >>

23-1 2017

Verkopende aandeelhouder deed onvoldoende onderzoek naar koper

De Invorderingswet kent een aansprakelijkheid voor aandeelhouders van een bv of nv voor door de

Lees meer >>

23-1 2017

Proefprocedure box 3

Volgens artikel 1 van het Eerste Protocol (EP) bij het Europese Verdrag ter bescherming van de Rechten

Lees meer >>

23-1 2017

Overdracht aandelen aan bv voor te lage waarde

De houder van een aanmerkelijk belang in twee Nederlandse bv’s kocht in december 2004 voor 20%-belangen

Lees meer >>

17-1 2017

Toepassen correctie BUA vaak vergeten

In de laatste aangifte van het jaar moet de zogeheten BUA-correctie worden toegepast. Een vaak vergeten item.

Lees meer >>

12-1 2017

Lage-inkomensvoordeel

Werkgevers die in 2017 werknemers in dienst hebben met een laag loon hebben recht op een tegemoetkoming

Lees meer >>

12-1 2017

Goedkeuring schulden en vruchtgebruik in box 3

De staatssecretaris van Financiën heeft een besluit van 31 oktober 2016 over box 3 van de

Lees meer >>

12-1 2017

Verplicht salaris dga naar 45.000 euro

Er staat u als directeur-grootaandeelhouder (dga) een verplichte salarisverhoging te wachten. Het

Lees meer >>

12-1 2017

Gebruikelijk loon in 2017

De gebruikelijkloonregeling geldt voor werknemers die een aanmerkelijk belang hebben in de vennootschap

Lees meer >>

4-1 2017

Stemming afschaffing pensioen in eigen beheer uitgesteld

De Eerste Kamer heeft op verzoek van de staatssecretaris van Financiën de stemming over het wetsvoorstel

Lees meer >>

4-1 2017

Bedragen minimumloon en premiepercentages 2017

De bedragen van het minimumloon worden ieder half jaar aangepast. Per 1 januari 2017 gelden de volgende

Lees meer >>

4-1 2017

Belastingplan 2017 aangenomen

De Eerste Kamer heeft de wetsvoorstellen Belastingplan 2017 aangenomen. Het gaat om het eigenlijke

Lees meer >>

4-1 2017

Formaliseren telefonische intrekking bezwaar

Vanaf 11 november 2009 biedt de Belastingdienst de mogelijkheid om telefonisch bezwaar te maken. Ook

Lees meer >>

18-12 2016

Wanneer geldt het lage tarief overdrachtsbelasting?

Bij de Hoge Raad zijn meerdere procedures aanhangig over de vraag of het verlaagde tarief van de

Lees meer >>

18-12 2016

Aan- en verkoop van motorboten was werkzaamheid

De in- en verkoop van enkele motorboten als nevenactiviteit heeft fiscale gevolgen gehad voor een

Lees meer >>

18-12 2016

Europese Commissie wil laag btw-tarief e-boeken mogelijk maken

De Europese Commissie heeft een aantal voorstellen gepubliceerd die betrekking hebben op de

Lees meer >>

18-12 2016

Kamervragen handhaving wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen over de voortdurende onzekerheid over het uitstel van

Lees meer >>

4-12 2016

BV met leegstaande kantoorvilla is ondernemer voor omzetbelasting

Ondernemer voor de omzetbelasting is iedereen die zelfstandig een bedrijf uitoefent. Voor de kwalificatie

Lees meer >>

4-12 2016

Notariële akte van levering is geen factuur

Wie op een factuur omzetbelasting vermeldt, die hij op grond van de normale regels niet verschuldigd is,

Lees meer >>

4-12 2016

Betalingscriterium voor willekeurige afschrijving

Willekeurige afschrijving op bedrijfsmiddelen is mogelijk mits voor de verwerving of verbetering van het

Lees meer >>

29-11 2016

Belastingdienst: Valse brief over zorgtoeslag in omloop

Er zijn nep-beschikkingen verstuurd waarin wordt gevraagd om een bedrag van 82 euro aan zorgtoeslag terug te betalen.

Lees meer >>

28-11 2016

Lening aan BV

Een lening, die een dga verstrekt aan zijn bv, valt onder de terbeschikkingstellingsregeling. De door de

Lees meer >>

28-11 2016

Herziening aftrek voorbelasting

Recht op aftrek van voorbelasting is gekoppeld aan gebruik voor belaste prestaties. Als u in het verleden

Lees meer >>

28-11 2016

Herinvesteringsreserve

Belastingheffing over de boekwinst bij de verkoop van een bedrijfsmiddel kunt u uitstellen door de

Lees meer >>

28-11 2016

Investeringsaftrek

Er bestaan diverse regelingen om investeringen in bedrijfsmiddelen te stimuleren. Het gaat om een

Lees meer >>

22-11 2016

Eindejaarsspecial Nieuwsbrief DEMAC verschenen

Vandaag is de Eindejaarsspecial van de Nieuwsbrief van DEMAC weer online verschenen met vele eindejaarstips.

Lees meer >>

20-11 2016

Aftrek scholingsuitgaven houdt geen leeftijdsdiscriminatie in

Scholingsuitgaven zijn aftrekbaar in de inkomstenbelasting. Het totale bedrag aan scholingsuitgaven moet

Lees meer >>

20-11 2016

Overgangsrecht verhoogde schenkingsvrijstelling

In de Tweede Kamer is bij de behandeling van het Belastingplan 2017 het overgangsrecht voor de verhoogde

Lees meer >>

20-11 2016

Wetsvoorstellen Belastingplan 2017 c.s. aangenomen door Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft de wetsvoorstellen, die samen het Belastingplan 2017 vormen, aangenomen. Naast het

Lees meer >>

16-11 2016

Verruiming schenkingsvrijstelling eigen woning per 1 januari 2017

Vanaf volgend jaar zal de eenmalige schenkingsvrijstelling ten behoeve van de eigen woning worden verruimd tot 100.000 euro en structureel worden opgenomen in de successiewet.

Lees meer >>

14-11 2016

DGA krijgt 3 maanden extra voor aanpassing PEB

Drie maanden extra de tijd. Dat krijgen DGA’s om de laatste stappen te kunnen zetten die nodig zijn om het PEB aan te passen aan de wijzigingen per 1 januari 2017.

Lees meer >>

30-10 2016

Experiment met vervroegde inzet no-riskpolis

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een ontwerpbesluit voor de vervroegde inzet van

Lees meer >>

30-10 2016

Afkoop lijfrente en revisierente

De premies voor een lijfrenteverzekering zijn onder voorwaarden aftrekbaar in de inkomstenbelasting. Daar

Lees meer >>

30-10 2016

Ontbinding arbeidsovereenkomst na twee jaar arbeidsongeschiktheid

De minister van Sociale zaken en Werkgelegenheid heeft vorig jaar Kamervragen beantwoord over het niet

Lees meer >>

30-10 2016

Verlenging subsidieregelingen voor ondernemers

De minister van Economische Zaken is van plan om een aantal subsidieregelingen voor ondernemers te

Lees meer >>

24-10 2016

Pand ondernemer was keuzevermogen

Een ondernemer kan in het algemeen zelf bepalen of hij een vermogensbestanddeel al dan niet tot zijn

Lees meer >>

24-10 2016

Uitbreiding kraamverlof partner

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de

Lees meer >>

24-10 2016

Oud pand was bestemd voor bewoning

Bij de verkrijging van onroerende zaken moet overdrachtsbelasting worden betaald. Voor woningen geldt in

Lees meer >>

24-10 2016

Uitstel invoering kentekenplicht landbouwvoertuigen

Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel in behandeling met betrekking tot de invoering van de

Lees meer >>

24-10 2016

Kosten onderneming niet aftrekbaar als persoonlijke verplichting

Uitgaven voor scholing kunnen onder voorwaarden een aftrekpost vormen in de inkomstenbelasting. Het moet

Lees meer >>

3-10 2016

Nieuwsbrief DEMAC online

De recente nieuwsbrief van DEMAC staat weer voor u online

Lees meer >>

2-10 2016

Winstcorrectie mag naar herinvesteringsreserve

Ondernemers kunnen de belastingheffing over de boekwinst bij verkoop van een bedrijfsmiddel uitstellen

Lees meer >>

2-10 2016

Valutaverlies door omzetting geen deel eigenwoningschuld

De eigenwoningschuld omvat de schulden die zijn aangegaan voor het verwerven, verbeteren of onderhouden

Lees meer >>

2-10 2016

Vordering ouders op zoon onzakelijk

Niet alleen in aandeelhoudersrelaties kan zich het fenomeen van de onzakelijke lening voordoen. Ook

Lees meer >>

25-9 2016

Stimulering start-ups

In afwijking van de gebruikelijkloonregeling mag het loon van de dga van een innovatieve start-up worden

Lees meer >>

25-9 2016

Maatregelen tegen misbruik van box 2

Een van de maatregelen in het Belastingplan tegen constructies om belasting te ontwijken of uit te

Lees meer >>

25-9 2016

Aanpassingen innovatiebox

De innovatiebox verlaagt het effectieve belastingtarief van de vennootschapsbelasting voor winst uit

Lees meer >>

25-9 2016

Einde pensioen in eigen beheer

Na uitgebreide discussie met het parlement ligt er nu een wetsvoorstel dat per 1 januari 2017 een einde

Lees meer >>

25-9 2016

Belastingplan 2017

Zo kort voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer mochten we van het Belastingplan 2017 geen schokkende

Lees meer >>

18-9 2016

Transitievergoeding bij ontbinding na twee jaar arbeidsongeschiktheid

Sinds 1 juli 2015 moet een werkgever aan een werknemer een transitievergoeding betalen wanneer de

Lees meer >>

18-9 2016

Overgangsregeling transitievergoeding kleinere werkgevers

Vóór de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid (WWZ) kon een werkgever met toestemming van het UWV

Lees meer >>

18-9 2016

Navordering door fout in aangifte

Navordering van inkomstenbelasting is mogelijk wanneer door een fout geen aanslag of een te lage aanslag

Lees meer >>

18-9 2016

Kamervragen kosten omzetting hypotheek

De minister voor Wonen en Rijksdienst heeft Kamervragen beantwoord over de omzetting van een hypotheek

Lees meer >>

18-9 2016

Stukken Prinsjesdag worden niet eerder gepubliceerd

Alle stukken voor Prinsjesdag worden op vrijdag voor Prinsjesdag onder embargo aan de leden van de Eerste

Lees meer >>

14-9 2016

Toezichthouder gaat optreden tegen afvalpasjes Arnhem

De Autoriteit Persoonsgegevens gaat alsnog handhavend optreden tegen het afvalpassysteem van de gemeente Arnhem.

Lees meer >>

10-9 2016

Centrum voor vragen over cybercrime

Bedrijven en overheidsinstellingen kunnen voor veiligheidsvraagstukken over online criminaliteit terecht bij het Cyber Science Center

Lees meer >>

8-9 2016

IAASB publicatie biedt perspectief voor accountants in een digitale omgeving

Met haar recente publicatie belicht de IAASB de mogelijkheden voor verhoging van kwaliteit en relevantie van de audit.

Lees meer >>

2-9 2016

Eigen risico dragen voor WGA?

Werkgevers kunnen het risico van langdurige arbeidsongeschiktheid van hun personeel publiek of privaat

Lees meer >>

2-9 2016

Gastouder is geen ondernemer

Winst uit onderneming, een bekende term: winst is het totaal aan voordelen dat wordt verkregen uit een

Lees meer >>

2-9 2016

Betere bescherming erfgenamen tegen schulden

Sinds 1 september 2016 zijn erfgenamen beter beschermd tegen onverwachte schulden, doordat er een

Lees meer >>

2-9 2016

Beperking aftrek kleding wegens ziekte is niet toegestaan

Extra uitgaven als gevolg van ziekte of invaliditeit voor kleding en beddengoed behoren tot de aftrekbare

Lees meer >>

2-9 2016

Bezwaar tegen boete niet altijd ontvankelijk

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift tegen een belastingaanslag is zes weken. Wordt een

Lees meer >>

25-8 2016

De ware liefde van de Accountant 3.0

Het accountantsvak is een ambacht dat steeds verandert. Integratie van IT maakt controle smart.

Lees meer >>

20-8 2016

Ontbindende voorwaarde in arbeidsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst kan een ontbindende voorwaarde bevatten. Wanneer de ontbindende voorwaarde is

Lees meer >>

20-8 2016

Ingrijpende verbouwing levert nieuw pand op

Bij de verkrijging van een in Nederland gelegen onroerende zaak wordt overdrachtsbelasting geheven. Er

Lees meer >>

20-8 2016

Toepassing verschillende btw-tarieven op één dienst?

De Hoge Raad heeft een prejudiciële vraag over de toepassing van verschillende omzetbelastingtarieven

Lees meer >>

20-8 2016

Huurrecht als ondernemingsvermogen

Volgens de Hoge Raad kan een huurrecht, dat voor de uitoefening van een onderneming wordt gebruikt,

Lees meer >>

11-8 2016

Bijtelling auto van de zaak

De regelgeving rondom de bijtelling voor de auto van de zaak is als volgt. Eerst moet de vraag worden

Lees meer >>

11-8 2016

Geen managementovereenkomst maar dienstbetrekking

Wie in een privaatrechtelijke dienstbetrekking werkzaam is, is verplicht verzekerd voor de WW, de ZW en

Lees meer >>

11-8 2016

Kamervragen afschaffing VAR

In antwoord op Kamervragen over de afschaffing van de VAR heeft de staatssecretaris van Financiën nog

Lees meer >>

31-7 2016

Optredens van artiesten

Voor de optredens van artiesten en buitenlandse beroepssporters geldt een bijzondere regeling voor de

Lees meer >>

23-7 2016

Staatssecretaris wil kleine ondernemersregeling behouden

De staatssecretaris van Financiën is niet van plan om de kleine ondernemersregeling in de btw af te

Lees meer >>

23-7 2016

Invoering bestuursverbod na faillissementsfraude

Met ingang van 1 juli 2016 is het mogelijk om een civielrechtelijk bestuursverbod op te leggen. Het

Lees meer >>

23-7 2016

Geen MIA door gebruik niet gecertificeerd hout

Ondernemers, die investeren in nieuwe bedrijfsmiddelen, hebben mogelijk recht op

Lees meer >>

6-7 2016

Persoonlijke pensioenrekening voor elke Nederlander

Voor elke deelnemer een persoonlijke pensioenrekening. Dat is een van de drie uitgangspunten waaraan een

Lees meer >>