MKB Nieuws

11-12 2018

Subsidieregeling praktijkleren gaat definitief door tot 2023

Er is een wijziging van de Subsidieregeling praktijkleren gepubliceerd. Ten eerste is de looptijd van de regeling, zoals eerder aangekondigd, verlengd tot 2023.

Lees meer >>

12-12 2018

Verkrijging aandelen onroerendgoed-bv

Bij de verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken moet overdrachtsbelasting worden betaald.

Lees meer >>

10-12 2018

Navordering wegens kwade trouw

Navordering van belasting is mogelijk wanneer de Belastingdienst beschikt over een nieuw feit of ter zake

Lees meer >>

9-12 2018

Ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet is een ingrijpende maatregel met verstrekkende gevolgen voor de werknemer. Daarom

Lees meer >>

7-12 2018

Klok van uurwerkhersteller is reclame-uiting

De Gemeentewet staat toe dat gemeenten reclamebelasting heffen. Dat is een belasting ter zake van

Lees meer >>

8-12 2018

Schade werknemer gevolg van arbeidsongeval

De werkgever is in beginsel aansprakelijk voor schade die de werknemer tijdens de uitoefening van zijn

Lees meer >>

5-12 2018

Premiepercentage Zvw 2019

De zorgverzekeringswet (Zvw) kent een hoge en een lage inkomensafhankelijke bijdrage. De hoge premie voor

Lees meer >>

3-12 2018

Vernieuwing rulingpraktijk

De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer de vernieuwde rulingpraktijk

Lees meer >>

1-12 2018

Premiepercentages en maximumpremieloon 2019

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de premiepercentages en het maximumpremieloon voor

Lees meer >>

2-12 2018

Tabelcorrectiefactor en arbeidskorting 2019

De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer de hoogte van de

Lees meer >>

29-11 2018

Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans

Bij de Tweede Kamer is het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans ingediend. De doelstelling van het

Lees meer >>

27-11 2018

Hoogte eigenwoningforfait 2019 bekend

De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer de hoogte van het

Lees meer >>

25-11 2018

Denk aan de gebruikelijkloonregeling

De dga en zijn partner zijn wettelijk verplicht om voor hun werkzaamheden voor de bv ten minste een

Lees meer >>

24-11 2018

Optimaliseer uw giftenaftrek

De giften, die u doet aan het algemeen nut beogende instellingen en aan steunstichtingen SBBI, zijn

Lees meer >>

20-11 2018

Btw-heffing kortingsbonnen

Per 1 januari 2019 verandert de wet- en regelgeving voor de heffing van omzetbelasting ten aanzien van

Lees meer >>

22-11 2018

Vrijstelling assurantiebelasting voor brede weersverzekering

Het kabinet wil de brede weersverzekering voor landbouwers aantrekkelijker maken door deze vrij te

Lees meer >>

19-11 2018

Tweede Kamer neemt Belastingplan 2019 aan

De Tweede Kamer heeft de wetsvoorstellen, die gezamenlijk het Belastingplan 2019 vormen, aangenomen. Het

Lees meer >>

17-11 2018

AOW-leeftijd blijft in 2024 67 jaar en drie maanden

De AOW-leeftijd stijgt al enkele jaren. Tot en met 2021 gaat het om een vaste stijging per jaar. Vanaf

Lees meer >>

16-11 2018

Grenzen NHG 2019 vastgesteld

De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is een verzekering voor kopers van een woonhuis. Tegen betaling van

Lees meer >>

14-11 2018

Verlenging termijn indienen formulier afkoop pensioen eigen beheer

De Wet uitfasering pensioen in eigen beheer maakt het tot en met 31 december 2019 mogelijk om een

Lees meer >>

12-11 2018

Minimumloon 2019

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de bedragen van het wettelijk minimumloon per 1

Lees meer >>

7-11 2018

Nota van wijziging spoedreparatie vennootschapsbelasting

Een van de nota’s van wijziging als gevolg van de heroverweging van de afschaffing van de

Lees meer >>

9-11 2018

Tweede nota van wijziging Wet Bronbelasting 2020

Het wetsvoorstel Wet Bronbelasting 2020 is in een tweede nota van wijziging omgedoopt in Wet

Lees meer >>

11-11 2018

Tweede nota van wijziging Belastingplan 2019

Naar aanleiding van de heroverweging van de afschaffing van de dividendbelasting is er nu een tweede nota

Lees meer >>

4-11 2018

Maximale transitievergoeding 2019

De maximale hoogte van de transitievergoeding wordt jaarlijks bij ministeriële regeling gewijzigd. De

Lees meer >>

3-11 2018

Mkb-winstvrijstelling en verlies uit onderneming

De winst uit onderneming in de inkomstenbelasting wordt verminderd met de ondernemersaftrek en de

Lees meer >>

30-10 2018

Geen matiging transitievergoeding bij ontslag kort voor pensioen

Wanneer een dienstbetrekking wordt beëindigd op initiatief van de werkgever heeft de werknemer recht op

Lees meer >>

1-11 2018

Volledige schuld aandeelhouder als uitdeling van winst aangemerkt

Er is sprake van een winstuitdeling, die tot het inkomen uit aanmerkelijk belang behoort, wanneer zich

Lees meer >>

29-10 2018

Besluit vrijstelling stichtingen en verenigingen

De vennootschapsbelasting kent een subjectieve vrijstelling voor stichtingen en verenigingen die een

Lees meer >>

28-10 2018

Cybercrime kan winkelier de kop kosten

Als een winkelier wordt getroffen door cybercriminaliteit, is de schade gemiddeld € 53.678. Dat baart Detailhandel Nederland zorgen.

Lees meer >>

26-10 2018

Wijziging verdeling vermogen in box 3

Fiscale partners kunnen voor de belastingheffing hun vermogen in box 3 onderling verdelen in iedere

Lees meer >>

24-10 2018

Afschaffing dividendbelasting gaat niet door: vervangende voorstellen

Nadat Unilever liet weten het hoofdkantoor niet naar Nederland te verplaatsen heeft het kabinet

Lees meer >>

22-10 2018

Verbod opzegging bij ziekte niet absoluut

Het arbeidsrecht kent een verbod tot opzegging van de arbeidsovereenkomst bij ziekte van de werknemer.

Lees meer >>

17-10 2018

5 groeitips voor MKB-ers

Digitalisering biedt bedrijven kansen om te groeien. Maar waar moet je als ondernemer beginnen?

Lees meer >>

15-10 2018

Zwitsers bankgeheim ter ziele

Met de uitwisseling van informatie over bankrekening met buitenlandse autoriteiten hebben de Zwitsers het bankgeheim echt ten grave gedragen.

Lees meer >>

20-10 2018

Verkoop certificaten tegen lage prijs geen schenking

Schenkbelasting wordt geheven over de waarde van alles wat door een schenking wordt verkregen van iemand

Lees meer >>

18-10 2018

Behandelschema Belastingplan 2019

Naar aanleiding van het bericht dat Unilever het hoofdkantoor niet naar Nederland verplaatst, heeft het

Lees meer >>

16-10 2018

Jachtkosten niet zakelijk

Zakelijke kosten komen ten laste van het resultaat van een onderneming. Op de ondernemer rust de

Lees meer >>

12-10 2018

Kleindochter geen pleegkind van oma

De Wet op de inkomstenbelasting kent het begrip “pleegkind”, maar omvat geen nadere omschrijving van het

Lees meer >>

13-10 2018

Geen uitzondering op verhoging laag tarief btw

De staatssecretaris van Financiën is niet van plan om een uitzondering te maken op de voorgenomen

Lees meer >>

10-10 2018

Forfaitaire rendementen en heffingvrij vermogen 2019

In een brief aan de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris van Financiën de forfaitaire rendementen per

Lees meer >>

8-10 2018

Internetconsultatie vernieuwing verdragsbeleid

Het ministerie van Financiën is een internetconsultatie gestart ter voorbereiding op een vernieuwing van

Lees meer >>

7-10 2018

Onterecht ontslag op staande voet

Een werkgever in de zorg ontsloeg een medewerker op staande voet wegens een onjuiste wijze van

Lees meer >>

5-10 2018

Aanpassing subsidie rijksmonumenten

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft naar aanleiding van een debat met de Tweede Kamer

Lees meer >>

3-10 2018

Ondanks lage omzet toch voldaan aan urencriterium

Een ondernemer heeft recht op zelfstandigenaftrek wanneer hij ten minste 1.225 uur per jaar besteedt aan

Lees meer >>

1-10 2018

Betaling zwart loon impliceert geen zwarte omzet

Wanneer de Belastingdienst vaststelt dat een bedrijf zwarte lonen uitbetaald, leidt dat tot het opleggen

Lees meer >>

27-9 2018

Maatregelen vennootschapsbelasting

TarievenHet tarief in de vennootschapsbelasting gaat stapsgewijs omlaag naar 16% voor winsten tot en met

Lees meer >>

28-9 2018

Maatregelen omzetbelasting

Laag tariefIn het regeerakkoord was al aangekondigd dat het kabinet het lage btw-tarief wil verhogen van

Lees meer >>

26-9 2018

Maatregelen loonbelasting

Looptijd 30%-regelingUit het buitenland afkomstige werknemers kunnen onder voorwaarden een belastingvrije

Lees meer >>

25-9 2018

Maatregelen inkomstenbelasting

Het Belastingplan bevat maatregelen in box 1 van de inkomstenbelasting die moeten bijdragen aan

Lees meer >>

24-9 2018

Prinsjesdag 2018

Op Prinsjesdag 2018 heeft het kabinet Rutte III zijn eerste eigen Belastingplan gepresenteerd. Waar we

Lees meer >>

21-9 2018

Planning Financiën voor restant 2018

De minister van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer de planning voor de laatste maanden van

Lees meer >>

19-9 2018

Hoe lang mag inspecteur wachten met opvragen bewijsstukken?

De betaalde rente over de eigenwoningschuld is aftrekbaar in box 1 van de inkomstenbelasting. De

Lees meer >>

17-9 2018

Inspecteur stelt dubieuze rit met bestelauto te laat ter discussie

Bij het loon van een werknemer moet in beginsel een bijtelling plaatvinden voor het voordeel dat hij

Lees meer >>

15-9 2018

Niet alle bezwaarschriften vermogensrendementheffing vallen onder massaal bezwaar

De staatssecretaris van Financiën heeft bezwaarschriften tegen de vermogensrendementheffing in de aanslag

Lees meer >>

13-9 2018

Internetconsultatie rulingpraktijk

De zogenaamde rulingpraktijk van de Belastingdienst staat al geruime tijd ter discussie. Een ruling is

Lees meer >>

14-9 2018

Vaste kracht ten onrechte ontslagen

Het Burgerlijk Wetboek geeft de werknemer de mogelijkheid om de kantonrechter te vragen om herstel van de

Lees meer >>

12-9 2018

Kamervragen lage-inkomensvoordeel

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Kamervragen over het lage-inkomensvoordeel

Lees meer >>

10-9 2018

Concept subsidieregeling woonhuis-rijksmonumenten

Per 1 januari 2019 wordt de aftrekbaarheid van onderhoudskosten voor monumentenpanden vervangen door een

Lees meer >>

6-9 2018

Geen boete op overtreding geheimhoudingsbeding vaststellingsovereenkomst

Zowel in arbeidsovereenkomsten als in andere overeenkomsten kan een geheimhoudingsbeding worden

Lees meer >>

8-9 2018

Bepaling hoofdverblijf

De rentelasten van een eigen woning zijn fiscaal aftrekbaar. Om als eigen woning voor de

Lees meer >>

4-9 2018

Opzegging voor aanvang dienstbetrekking

De vrijheid van arbeidskeuze is een belangrijk recht van de werknemer. In verband met deze fundamentele

Lees meer >>

3-9 2018

Buitenlandse btw terugvragen

Ondernemers, die in 2017 in een ander EU-land btw hebben betaald, kunnen deze btw terugvragen wanneer zij

Lees meer >>

31-8 2018

Geen aanleiding voor verlaging AOW-leeftijd

Naar aanleiding van een artikel in het Financieel Dagblad zijn Kamervragen gesteld aan de minister van

Lees meer >>

29-8 2018

Beëindiging arbeidsovereenkomst bij AOW-gerechtigde leeftijd

In de cao voor het verzekeringsbedrijf is bepaald dat een arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt op

Lees meer >>

30-8 2018

Recht op KIA voor maat in maatschap

De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) kent een schijventarief. Sinds 1 januari 2010 geldt in de

Lees meer >>

28-8 2018

Fiscale gevolgen echtscheidingsconvenant

De Belastingdienst heeft een brochure gepubliceerd over fiscale gevolgen van een echtscheidingsconvenant.

Lees meer >>

27-8 2018

Geen eigenwoningschuld

Door een privépersoon, die geen ondernemer is, betaalde rente van schulden is alleen aftrekbaar als de

Lees meer >>

23-8 2018

Gebruik geen fictief BSN

De Belastingdienst waarschuwt werkgevers voor het invullen van een fictief BSN-nummer voor werknemers. Dat mag niet, ook niet als het werkelijke BSN-nummer van de werknemer niet bekend is.

Lees meer >>

21-8 2018

Houd op van accountants het onmogelijke te verwachten

De accountant stelt vast of de jaarrekening een getrouw beeld geeft. Helaas kan de jaarrekening een materiële fout bevatten als gevolg van fraude. En als dat uitkomt, dan is de accountant het haasje.

Lees meer >>

23-8 2018

Bewijs van beperkt privégebruik auto

Wanneer door de werkgever een auto aan een werknemer ter beschikking wordt gesteld, gaat de wet ervan uit

Lees meer >>

22-8 2018

Geen ruime uitleg van concurrentiebeding

Bij de uitleg van een concurrentiebeding moet niet alleen rekening worden gehouden met de bewoordingen,

Lees meer >>

20-8 2018

WOZ-waarde bedrijfsterrein met opslagtanks

Een procedure voor Hof Arnhem-Leeuwarden had betrekking op de WOZ-waarde van een bedrijfsterrein met

Lees meer >>

15-8 2018

Geen werk, geen loon

De voor de betaling van loon geldende hoofdregel luidt: geen arbeid, geen loon. Er zijn uitzonderingen op

Lees meer >>

17-8 2018

Aanvragen subsidie praktijkleren

De subsidieregeling praktijkleren is bedoeld om werkgevers te stimuleren om praktijk- en werkleerplaatsen

Lees meer >>

13-8 2018

Naheffing parkeerbelasting

In een procedure over een naheffingsaanslag parkeerbelasting is weer eens duidelijk geworden dat geld

Lees meer >>

9-8 2018

Productiefout in 5000 paspoorten en identiteitskaarten

Bij de productie van zo'n 5000 paspoorten en identiteitskaarten heeft zich een technisch probleem voorgedaan waardoor één van de elektronische echtheidskenmerken niet werkt.

Lees meer >>

8-8 2018

Geen aftrek voorbelasting business seats

Ondernemers hebben in beginsel recht op aftrek van de omzetbelasting die andere ondernemers voor

Lees meer >>

7-8 2018

Omkering en verzwaring bewijslast vervallen niet door overlijden

Wanneer een belastingplichtige niet op tijd of onvolledig aangifte inkomstenbelasting heeft gedaan, kan

Lees meer >>

6-8 2018

Subsidie duurzame energie zorginstellingen

Zorginstellingen kunnen subsidie krijgen voor energiebesparende maatregelen en voor het opwekken van

Lees meer >>

10-8 2018

Afschrijvingsbeperking bedrijfsgebouw

Bij de bepaling van de winst uit onderneming moet rekening gehouden worden met een beperking van de

Lees meer >>

3-8 2018

Ongeoorloofde afwezigheid reden voor ontslag

In beginsel kan een werkgever de arbeidsovereenkomst met een werknemer niet rechtsgeldig opzeggen zonder

Lees meer >>

30-7 2018

Na inbreng onderneming in bv is er geen keuzevermogen

Om te voorkomen dat door een onjuiste vaststelling van het eindvermogen van een onderneming over het

Lees meer >>

25-7 2018

Tweede Kamer neemt compensatieregeling transitievergoeding aan

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel dat werkgevers vanaf 2020 compenseert voor de transitievergoeding

Lees meer >>

26-7 2018

Geen aftrek voorbelasting als niet is geleverd

Ondernemers moeten omzetbelasting berekenen over de vergoeding die zij aan hun afnemers in rekening

Lees meer >>

24-7 2018

Problemen met loonkostenvoordeel na stage

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Kamervragen over problemen met het niet toekennen

Lees meer >>

23-7 2018

Nationaal sportakkoord

De minister van Sport heeft een akkoord gesloten met de sport, gemeenten en maatschappelijke organisaties

Lees meer >>

19-7 2018

Vliegbelasting

De belastingheffing zal in de toekomst verschuiven van inkomensgerelateerd naar verbruiksgerelateerd. Met

Lees meer >>

20-7 2018

Uitbreiding geboorteverlof partner

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het wetsvoorstel Wet Invoering Extra

Lees meer >>

18-7 2018

Jeugd-LIV

Werkgevers hebben over 2018 recht op het jeugd-LIV voor elke werknemer, die voldoet aan de volgende drie

Lees meer >>

17-7 2018

Nieuwe of gebruikte auto voor de bpm?

Over de vraag wanneer sprake is van een nieuwe of gebruikte auto voor de bpm heeft de Hoge Raad al

Lees meer >>

16-7 2018

Opbrengst verhuur tuinhuis niet belast

Voor de heffing van de inkomstenbelasting worden de voordelen uit eigen woning gesteld op een forfaitair

Lees meer >>

29-6 2018

Geen versoepeling aflossingsverplichting

De rente die wordt betaald voor de financiering van een eigen woning is aftrekbaar op voorwaarde dat de

Lees meer >>

27-6 2018

Bedragen kinderopvangtoeslag 2019

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een ontwerpbesluit gepubliceerd met

Lees meer >>

28-6 2018

Geen giftenaftrek zonder schriftelijk bewijs

Giften aan het algemeen nut beogende instellingen zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als zij een

Lees meer >>

26-6 2018

WBSO in 2017

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) heeft vorig jaar aan ruim 21.000 Nederlandse

Lees meer >>

25-6 2018

Fiscale aspecten cryptovaluta

De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Eerste Kamer een uiteenzetting gegeven over

Lees meer >>

23-6 2018

Groeipad naar continuous assurance

De afgelopen decennia hebben de ontwikkelingen in de IT een significante invloed op organisaties gehad. Als gevolg daarvan is de bedrijfsomgeving sterk veranderd.

Lees meer >>

22-6 2018

Wetsvoorstel spoedreparatie fiscale eenheid ingediend

Een in Nederland gevestigde vennootschap, die ten minste 95% van de aandelen houdt in een andere in

Lees meer >>

20-6 2018

Strafverzwaring door latere wetswijziging niet toegestaan

Op grond van de oude inkeerregeling werd geen vergrijpboete opgelegd aan een belastingplichtige die

Lees meer >>

21-6 2018

Tweede Kamer wil minder verschil in belastingdruk een- en tweeverdieners

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen waarin het kabinet wordt opgeroepen om met mogelijkheden te

Lees meer >>

19-6 2018

Maatregelen tegen stapeling van zorgkosten

Het kabinet neemt maatregelen om stapeling van zorgkosten tegen te gaan. Veel mensen die een eigen

Lees meer >>

18-6 2018

Bezwaarschriften belastingheffing in box 3

De staatssecretaris van Financiën laat weten dat er wordt gewerkt aan een aanwijzing massaal bezwaar voor

Lees meer >>

13-6 2018

Bevriezing eigen risico zorgverzekering tot en met 2021

Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel tot wijziging van de Zorgverzekeringswet in behandeling. De

Lees meer >>

14-6 2018

Belastingdienst niet klaar voor AVG

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. De AVG geldt

Lees meer >>

12-6 2018

Scholingsuitgaven

Scholingsuitgaven zijn onder voorwaarden aftrekbaar, voor zover het totaal van de uitgaven hoger is dan

Lees meer >>

11-6 2018

Bekendmaking uitspraak op bezwaar moet per post

Op 1 november 2015 is de Wet elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst in werking getreden. Sindsdien

Lees meer >>

8-6 2018

Compensatieregeling vrouwelijke zelfstandigen

Een bepaalde groep zelfstandigen heeft alsnog recht op financiële compensatie voor hun zwangerschaps- en

Lees meer >>

7-6 2018

De bedrijfsbbq en de WKR: hoe zit dat?

De zomer nadert en daarmee staat de vakantieperiode weer voor de deur. Ter afsluiting van de

Lees meer >>

5-6 2018

Beperking toepassing non-concurrentiebeding

Een detacheringsbureau in de financiële sector had in de arbeidscontracten met haar werknemers een

Lees meer >>

31-5 2018

Acht EU-landen missen deadline AVG

Acht van de 28 EU-landen zijn niet op tijd met het omzetten van de nieuwe Europese wetgeving rond privacy- en gegevensbescherming in nationale wetten.

Lees meer >>

29-5 2018

Coulance voor mkb-ondernemers rond AVG

MKB Nederland hoopt op coulance voor ondernemers als op 25 mei de nieuwe privacywet AVG ingaat. Ondernemers die hun zaken niet op orde hebben riskeren een geldboete.

Lees meer >>

1-6 2018

Verzuimboete

Om een verzuimboete op te leggen is voldoende dat sprake is van een verzuim. Schuld of verwijtbaarheid

Lees meer >>

30-5 2018

Berekening buitenlandbijdrage Zvw

EG-verordeningen inzake de sociale zekerheid bepalen dat in beginsel slechts één wetgeving van toepassing

Lees meer >>

28-5 2018

Non-concurrentiebeding

Een non-concurrentiebeding wordt in de praktijk vaak concurrentiebeding genoemd. Feitelijk is dat niet

Lees meer >>

24-5 2018

Aanzegverplichting

Bij een tijdelijk arbeidscontract voor een duur van zes maanden of langer geldt de aanzegverplichting.

Lees meer >>

25-5 2018

Gebruikelijk loon

De gebruikelijk-loonregeling is van toepassing op werknemers, die een aanmerkelijk belang hebben in de

Lees meer >>

23-5 2018

Aanpak van belastingontwijking en -ontduiking

De vaste commissie voor Financiën van de Eerste Kamer heeft vragen gesteld aan de staatssecretaris over

Lees meer >>

22-5 2018

Aftrek voorbelasting op kosten strategische overname

Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie EU verricht een zuivere holdingmaatschappij geen

Lees meer >>

15-5 2018

De nieuwe privacywetgeving en uw onderneming - wat er absoluut op orde moet zijn.

Robbin Borst en Gregor Kruijssen hebben samen met Marieke van Gelder een boek over de gevolgen van de AVG voor de ondernemer geschreven.

Lees meer >>

20-5 2018

Handreiking AVG voor IT-auditors

Norea, de beroepsorganisatie van IT-auditors, heeft een handreiking gepubliceerd voor auditprofessionals in het kader van de nieuwe privacywetgeving, het zogeheten Privacy Control Framework (PCF).

Lees meer >>

19-5 2018

Verkeerd beeld van accountancy ontstaan

De accountancy is de afgelopen jaren veel negatiever in het nieuws gekomen dan terecht is. Dat vindt advocaat Jan Garvelink, partner van het Amsterdamse kantoor Blaisse en huisadvocaat van enkele grote accountantsfirma’s.

Lees meer >>

18-5 2018

Ketenregeling arbeidsrecht

De ketenregeling in het arbeidsrecht houdt in dat van rechtswege een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde

Lees meer >>

16-5 2018

Project hinderbeperking grootschalige wegwerkzaamheden

De Wet IB 2001 kent een vrijstelling voor vergoedingen die bij grootschalige wegwerkzaamheden worden

Lees meer >>

14-5 2018

Kwalificatie eigen woning

Vermogensbestanddelen van een particulier vallen in beginsel in box 3 van de inkomstenbelasting. Er geldt

Lees meer >>

9-5 2018

Kabinetsreactie evaluatie 30%-regeling

De Wet op de loonbelasting biedt de mogelijkheid om de extra kosten die werknemers in het kader van hun

Lees meer >>

11-5 2018

Vrijstelling sollicitatieplicht oudere werklozen

Om recht te hebben op een WW-uitkering is een werkloze verplicht om te solliciteren. Er geldt een

Lees meer >>

7-5 2018

Dienstverlening kinderopvangtoeslag moet verbeteren

De kinderopvangtoeslag wordt aanvankelijk als voorschot vastgesteld en uitbetaald. Ouders moeten zelf hun

Lees meer >>

5-5 2018

Vergoeding reiskosten aan mantelzorgers

Onder voorwaarden zijn uitgaven voor specifieke zorgkosten aftrekbaar. In de Wet IB 2001 wordt omschreven

Lees meer >>

3-5 2018

Overgangsregeling spoedreparatie regime fiscale eenheid

Er komt een overgangsmaatregel bij de spoedreparatie van het regime van de fiscale eenheid in de

Lees meer >>

1-5 2018

Aanpassing 30%-regeling aangekondigd

Voor uit het buitenland afkomstige werknemers geldt onder voorwaarden een gunstige fiscale regeling. Deze

Lees meer >>

29-4 2018

Aansprakelijkheid werkgever

Werkgevers moeten zorgen voor een veilige werkomgeving. Doen zij dat niet, dan zij aansprakelijk voor de

Lees meer >>

25-4 2018

Geen animo voor stapsgewijs omzetten van hypotheken

De Tweede Kamer heeft vorig jaar een motie aangenomen waarin de regering wordt gevraagd om in samenspraak

Lees meer >>

27-4 2018

Gebruik woning tijdens verblijf in buitenland

De eigen woning van een belastingplichtige valt in box 1 van de inkomstenbelasting. Er moet een aan de

Lees meer >>

23-4 2018

Kamerbrief positie bedrijfsarts

De verantwoordelijkheid voor de arbeidsomstandigheden ligt bij werkgevers en werknemers. De werkgever

Lees meer >>

22-4 2018

Aanzegverplichting

Een werkgever moet een werknemer wiens tijdelijke arbeidscontract afloopt ten minste een maand van

Lees meer >>

21-4 2018

Internetconsultatie wetsvoorstel maatregelen verbetering arbeidsmarkt

De minister van Sociale Zaken heeft de internetconsultatie geopend voor een wetsvoorstel met maatregelen

Lees meer >>

20-4 2018

Beleidsbesluit gevolgen huwelijksgoederengemeenschap

De staatssecretaris van Financiën heeft bij de behandeling van het wetsvoorstel Overige fiscale

Lees meer >>

19-4 2018

Herinvesteringsreserve en emigratie

De Wet IB 2001 bevat een bepaling die tot gevolg heeft dat bij het overbrengen van vermogensbestanddelen

Lees meer >>

18-4 2018

Dien BTW jaarsuppletie over 2017 vóór 1 april 2018 in! (Bron: Van Vilsteren BTW Advies)

Sinds 1 januari 2012 is het verplicht een BTW suppletieaangifte in te dienen op het moment dat

Lees meer >>

17-4 2018

Financiën publiceert voorstel wijziging kleineondernemersregeling

Het ministerie van Financiën heeft een voorstel tot wijziging van de kleineondernemersregeling in de

Lees meer >>

16-4 2018

Kabinetsreactie evaluatie werkkostenregeling

De werkkostenregeling (WKR) is het systeem voor de behandeling van vergoedingen en verstrekkingen in de

Lees meer >>

15-4 2018

Afschaffing dividendbelasting wordt niet uitgesteld

De minister van Financiën heeft in antwoord op Kamervragen gezegd dat het kabinet geen aanleiding ziet om

Lees meer >>

14-4 2018

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. De AVG is de opvolger

Lees meer >>

29-3 2018

Masterclass AVG

Vandaag weer een succesvolle Masterclass over de AVG gegeven

Lees meer >>

26-3 2018

Mogelijk fout in aanslag Vpb

De definitieve aanslagen vennootschapsbelasting met als datum 24 maart 2018 bevatten mogelijk een fout. Dat laat de Belastingdienst weten.

Lees meer >>

29-3 2018

Plannen regeerakkoord slecht voor mkb

In een brief aan de bewindslieden van Financiën hebben vier organisaties van accountants en

Lees meer >>

28-3 2018

Forfaitaire bijtelling fiets van de zaak

Om het woon-werkverkeer per fiets te stimuleren wil de staatssecretaris een bijtellingsregeling voor de

Lees meer >>

26-3 2018

Kamerbrief evaluatie verevening pensioenrechten bij scheiding

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de tweede evaluatie van de Wet verevening

Lees meer >>

20-3 2018

Hoge Raad stelt Bovag in ongelijk over pensioenverdeling

Bovag is teleurgesteld en verbaasd over de uitspraak van de Hoge Raad in de cassatiezaak over de pensioenpremieverdeling.

Lees meer >>

23-3 2018

Naheffingsaanslagen parkeerbelasting vernietigd

Betaald parkeren wordt vaak geregeld door het instellen van een gemeentelijke parkeerbelasting. Bij het

Lees meer >>

21-3 2018

Paardensportaccommodatie geen onderdeel eigen woning

De Wet IB 2001 merkt als een eigen woning aan een gebouw met aanhorigheden, voor zover dat aan de

Lees meer >>

19-3 2018

Compensatieregeling zwangerschapsverlof zelfstandigen

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft vragen over de compensatieregeling voor zwangere

Lees meer >>

15-3 2018

Wetsvoorstel btw-behandeling vouchers aangenomen

Het wetsvoorstel betreffende de btw-behandeling van vouchers is door de Eerste Kamer als hamerstuk

Lees meer >>

16-3 2018

Onzakelijke lening

Een lening tussen gelieerde partijen kan als onzakelijk worden aangemerkt wanneer deze onder zodanige

Lees meer >>

13-3 2018

Het noodzakelijkheidscriterium in de werkkostenregeling

Werkgevers kunnen werknemers vergoedingen geven voor kosten die zij maken in het kader van hun

Lees meer >>

14-3 2018

Arbeids- of stageovereenkomst?

Het verschil tussen een arbeidsovereenkomst en een stageovereenkomst is niet heel groot. De elementen die

Lees meer >>

12-3 2018

Let op belastingrente; is de voorlopige aanslag 2017 hoog genoeg?

Per 1 maart jongstleden heeft de belastingdienst het startsein gegeven voor het indienen van de aangiften

Lees meer >>

9-3 2018

Controleer de WOZ-waarde van uw woning

Ieder voorjaar ontvangt u van de gemeente de WOZ-beschikking voor uw eigen woning. De WOZ-beschikking

Lees meer >>

6-3 2018

Zonder notaris trouwen in algehele gemeenschap van goederen

Tot 1 januari 2018 was het uitgangspunt van het huwelijksgoederenregime de algehele gemeenschap van

Lees meer >>

8-3 2018

Belastingdienst mocht gekochte informatie niet als bewijs gebruiken

Hof Den Bosch heeft onlangs geoordeeld dat de Belastingdienst van een anonieme tipgever gekochte

Lees meer >>

5-3 2018

Eerder aangekondigde spoedreparatie fiscale eenheid gaat door

Op 25 oktober 2017 heeft de advocaat-generaal (A-G) van het Hof van Justitie EU geconcludeerd dat de

Lees meer >>

1-3 2018

Rulings procedureel niet altijd in orde

De Belastingdienst heeft onderzoek gedaan naar de gevolgde procedure bij de afgifte van ruim 4.000

Lees meer >>

2-3 2018

Conceptwetsvoorstel aanvulling partnerverlof

In het Regeerakkoord is afgesproken om het verlof voor partners bij de geboorte van het kind uit te

Lees meer >>

27-2 2018

Wetsvoorstel uitbreiding bevoegdheden ondernemingsraad

De Tweede Kamer heeft een wetsvoorstel aangenomen dat de Wet op de ondernemingsraden wijzigt. Door de

Lees meer >>

28-2 2018

Kamervragen slapende dienstverbanden

Werkgevers kunnen de betaling van een transitievergoeding aan arbeidsongeschikte werknemers voorkomen

Lees meer >>

26-2 2018

Kamerbrief verzwaring toegang arbeidsongeschiktheidsuitkering

De minister van Sociale Zaken heeft gereageerd op berichten in de media over verzwaring van de

Lees meer >>

23-2 2018

Overgangsregeling bijtelling privégebruik auto

Sinds 1 januari 2017 bedraagt de bijtelling voor het privégebruik van een auto van de zaak ten minste 22%

Lees meer >>

21-2 2018

Dubbele belastingheffing pensioen grensarbeiders uit België

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen beantwoord over dubbele belastingheffing over

Lees meer >>

19-2 2018

Geen verrekening neveninkomsten bij loondoorbetaling

Een werknemer heeft gedurende een tijdvak van 104 weken recht op doorbetaling van loon bij

Lees meer >>

14-2 2018

Werkgevers moeten werkkostenregeling toetsen

De Belastingdienst wijst werkgevers er op dat de komende tijd moet worden getoetst of ze in 2017 binnen de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) zijn gebleven of niet.

Lees meer >>

16-2 2018

Vertraging oplevering nieuwe automatiseringssytemen erf- en schenkbelasting

Een aangifte schenkbelasting moet worden gedaan binnen twee maanden na afloop van het jaar waarin de

Lees meer >>

15-2 2018

Goedkeuring toepassing eigenwoningregeling

De staatssecretaris van Financiën heeft in een besluit een goedkeurende regeling gepubliceerd voor de

Lees meer >>

13-2 2018

Nieuw modelkoopcontract woningen

De minister van Binnenlandse Zaken heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over een nieuwe versie van het

Lees meer >>

12-2 2018

Handhaving Wet DBA opgeschort tot 1 januari 2020

Zoals bekend staat de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) op de nominatie om vervangen

Lees meer >>

9-2 2018

Verplicht privévermogen

Binnen de grenzen van de redelijkheid heeft een ondernemer de keuze om vermogensbestanddelen als zakelijk

Lees meer >>

7-2 2018

Premieheffing tijdens onbetaald verlof

In antwoord op een prejudiciële vraag van de Hoge Raad over de premieheffing heeft het Hof van Justitie

Lees meer >>

8-2 2018

Geen laag tarief voor parkeren

In een arrest uit 2006 heeft de Hoge Raad het bieden van parkeergelegenheid bij een attractiepark

Lees meer >>

6-2 2018

Vorming voorziening

In het zogenoemde baksteenarrest heeft de Hoge Raad geformuleerd aan welke eisen moet zijn voldaan om als

Lees meer >>

1-2 2018

Verbouw kantoorpand tot woning

Bij de verkrijging van een onroerende zaak moet in beginsel overdrachtsbelasting worden betaald. Het

Lees meer >>

2-2 2018

Planningsbrief ministerie van Financiën

De minister van Financiën heeft de jaarplanning voor 2018 van zijn ministerie naar de Tweede Kamer

Lees meer >>

30-1 2018

Kamervragen heffingskortingen buitenlanders

Met ingang van 1 januari 2019 ontvangen buitenlandse belastingplichtigen niet langer via de loonbelasting

Lees meer >>

29-1 2018

Vergoeding deelname medicijnonderzoek

Voor de deelname als proefpersoon aan medicijnonderzoek worden vergoedingen betaald. Voor zover deze

Lees meer >>

26-1 2018

Aanpassing arbeidsvoorwaarden via reglement

In een arbeidsovereenkomst was een bepaling opgenomen waarin werd verwezen naar het

Lees meer >>

24-1 2018

KIA en investeringen binnen en buiten maatschapsverband

De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) is een regeling die is bedoeld om investeringen van relatief

Lees meer >>

22-1 2018

Verrekening van verliezen

Verliezen in de vennootschapsbelasting kunnen verrekend worden met winsten van eerdere of latere jaren.

Lees meer >>

17-1 2018

Asbestsanering monumentenpand

Anders dan de onderhoudskosten van een normale woning zijn de onderhoudskosten van een monumentenpand

Lees meer >>

15-1 2018

Overtreding geheimhoudingsbeding

De arbeidsovereenkomst van een werknemer bevatte een geheimhoudingsbeding, een non-concurrentie- en een

Lees meer >>

12-1 2018

Loonkostenvoordelen en lage-inkomensvoordeel 2018

Loonkostenvoordelen (LKV)LKV is een nieuwe regeling ter vervanging van de premiekortingen. LKV zijn een

Lees meer >>

11-1 2018

Oudedagsreserve en ondernemersaftrek

OudedagsreserveDe toevoeging aan de oudedagsreserve voor een ondernemer bedraagt in 2018 9,44% van de

Lees meer >>

9-1 2018

Wijzigingen inkomstenbelasting

Eigen woningHet eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-waarde tussen € 75.000 en € 1.060.000

Lees meer >>

10-1 2018

Investeringsaftrek 2018

De regeling van de investeringsaftrek is bedoeld om investeringen door ondernemers in bedrijfsmiddelen te

Lees meer >>

8-1 2018

Tarieven en heffingskortingen inkomstenbelasting 2018

Tarieven box 1 Inkomen van tot Jonger dan AOW-leeftijd AOW-gerechtigd € 0 €

Lees meer >>

4-1 2018

7400 datalekken bij Autoriteit Persoonsgegevens gemeld

In de eerste drie kwartalen van dit jaar zijn er 7400 datalekken bij de Autoriteit Persoonsgegevens gemeld. Een stijging ten opzichte van dezelfde periode in 2016 toen het om ruim 3900 datalekken ging.

Lees meer >>

3-1 2018

Helft geïnstalleerde software niet up-to-date

Bijna de helft van alle software die Windows-gebruikers op hun systeem geïnstalleerd hebben is niet up-to-date, zo blijkt uit onderzoek.

Lees meer >>

5-1 2018

De opkomst van Urban Data Centers

Urban Data Centers (UDC’s) worden in een vlot tempo over het land uitgerold. Inmiddels zijn er acht UDC’s geopend. Het CBS is door de samenwerkingen met gemeenten op data-gebied een nieuwe weg ingeslagen.

Lees meer >>

24-12 2017

Kamerbrief ontwikkelingen arbeidsmarkt

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over

Lees meer >>

24-12 2017

Onderzoek naar IKEA-rulings

De Europese Commissie stelt een onderzoek in naar de belastingafspraken (rulings) die Nederland heeft

Lees meer >>

24-12 2017

Diverse uitkeringsbedragen 2018

De uitkeringsbedragen van diverse sociale verzekeringen zijn gekoppeld aan het minimumloon. In verband

Lees meer >>

24-12 2017

Belastingplan 2018 aangenomen

De Eerste Kamer heeft het Belastingplan 2018 aangenomen. Behalve de PVV hebben alle partijen voor het

Lees meer >>

22-12 2017

Kamerbrief spoedreparatie fiscale eenheid

De staatssecretaris van Financiën heeft vragen van de vaste commissie voor Financiën van de Eerste Kamer

Lees meer >>

21-12 2017

Geleidelijke afbouw verrekening algemene heffingskorting

Belastingplichtigen hebben recht op de algemene heffingskorting in de inkomstenbelasting.

Lees meer >>

20-12 2017

150-kilometercriterium ook bij tussentijdse beoordeling 30%-regeling

De 30%-regeling is een bijzondere regeling voor uit het buitenland afkomstige werknemers die beschikken

Lees meer >>

19-12 2017

Pensioenbesluit aangepast per 1 januari 2018

Met ingang van 1 januari 2018 wordt de fiscale pensioenrichtleeftijd verhoogd naar 68 jaar. In verband

Lees meer >>

18-12 2017

Verlengde navorderingstermijn

De Belastingdienst kan een navorderingsaanslag opleggen wanneer aanvankelijk te weinig belasting is

Lees meer >>

14-12 2017

Verrekening ingehouden loonheffing

Loonbelasting wordt geheven door inhouding op het loon. De ingehouden loonheffing wordt als voorheffing

Lees meer >>

13-12 2017

Fictieve erfrechtelijke verkrijgingen

De Successiewet bevat een aantal fictiebepalingen. Een van deze bepalingen merkt alles wat iemand ten

Lees meer >>

12-12 2017

Gevolgen einde dienstverband voor leasecontract

Werkgevers, die aan werknemers een auto ter beschikking stellen, hanteren vaak gebruikersovereenkomsten

Lees meer >>

11-12 2017

Uitzondering partnerschap ex-pleegkind

Voor de Wet IB 2001 en de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir) kan een kind jonger dan 27

Lees meer >>

3-12 2017

Bpm bij huur buitenlandse auto

Voor het gebruik van de weg in Nederland met een auto door een inwoner van Nederland is in beginsel bpm

Lees meer >>

3-12 2017

Premiepercentages 2018

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de premiepercentages voor 2018 vastgesteld. Het

Lees meer >>

3-12 2017

Wetsvoorstel uitfasering aftrek geen of geringe eigenwoningschuld aangenomen

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel, waarmee de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld in 30

Lees meer >>

30-11 2017

Compliance aan privacywetgeving: Informatiebeveiliging

Vanaf eind mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie. Hoe bereidt uw organisatie zich hierop voor?

Lees meer >>

26-11 2017

Eindejaarstips schenken en erven

Vermogen overhevelen naar uw (klein)kinderen?Door tijdens uw leven (een deel van) uw vermogen over te

Lees meer >>

26-11 2017

Eindejaarstips eigen woning

Controleer uw hypotheekGezien de lage rente die u krijgt op uw spaartegoed kan het aantrekkelijk zijn om

Lees meer >>

26-11 2017

Vermogenstoets zorgtoeslag 2018

Het recht op zorgtoeslag is niet alleen inkomensafhankelijk, maar ook vermogensafhankelijk. Met ingang

Lees meer >>

19-11 2017

Kabinetsreactie op Paradise Papers

Naar aanleiding van publicaties over de Paradise Papers heeft de staatssecretaris van Financiën een brief

Lees meer >>

19-11 2017

Overtollige liquiditeiten en toevoeging oudedagsreserve

Een ondernemer, die aan het begin van een kalenderjaar de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet heeft

Lees meer >>

19-11 2017

Extra kosten kleding en beddengoed

De Wet IB 2001 bevat een opsomming van aftrekbare uitgaven wegens ziekte of invaliditeit. Naast kosten

Lees meer >>

15-11 2017

Werken bij New Vision

Zoek jij een uitdagende job in de controlepraktijk? Wil verantwoordelijkheid en gezellige collega’s?

Lees meer >>

13-11 2017

Pensioen geen onderdeel (gebruikelijk) loon

Een dga moet voor zijn werkzaamheden ten behoeve van zijn bv ten minste een gebruikelijk loon ontvangen.

Lees meer >>

13-11 2017

AOW-leeftijd gaat niet omhoog in 2023

Sinds enige jaren stijgt de AOW-gerechtigde leeftijd. Aanvankelijk met in de wet vastgelegde stappen en

Lees meer >>

13-11 2017

Maatregelen uit regeerakkoord opgenomen in Belastingplan 2018

De staatssecretaris van Financiën heeft een nota van wijziging op het Belastingplan 2018 ingediend. In de

Lees meer >>

5-11 2017

Schijfgrenzen en tarieven IB 2018

Bij de Tweede Kamer is het Belastingplan 2018 in behandeling. De (voormalige) staatssecretaris van

Lees meer >>

5-11 2017

Kosten total bodyscan niet aftrekbaar

De uitgaven voor geneeskundige hulp bij ziekte of invaliditeit zijn aftrekbaar in de inkomstenbelasting

Lees meer >>

5-11 2017

Spoedreparatie vennootschapsbelasting aangekondigd

In verband met de mogelijke negatieve gevolgen van een toekomstig arrest van het Hof van Justitie EU

Lees meer >>

3-11 2017

Bedragen minimumloon per 1 januari 2018

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de bedragen van het wettelijk minimumloon per 1

Lees meer >>

30-10 2017

Aanslag en boete opgelegd na ontbinding vof

Door het opleggen van een belastingaanslag wordt een ontstane belastingschuld vastgesteld. Deze betekenis

Lees meer >>

1-11 2017

Verliesverrekening

In box 1 van de inkomstenbelasting worden de inkomsten uit werk en woning progressief belast. De

Lees meer >>

26-10 2017

Liever een oude auto van de zaak?

De werknemer met een auto van de zaak wordt geconfronteerd met een bijtelling bij zijn inkomen. De wet

Lees meer >>

24-10 2017

Internetconsultatie regelgeving crowdfunding

Crowdfunding is een financieringsvorm in opkomst. De geldvrager gaat bij deze vorm niet naar de bank om

Lees meer >>

22-10 2017

Compensatieregeling zwangere zelfstandigen

Naar aanleiding van een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 27 juli heeft de minister van

Lees meer >>

21-10 2017

Concurrentiebeding blijft overeind bij opzegging in proeftijd

Een concurrentiebeding beperkt een werknemer in zijn mogelijkheden om na het einde van zijn

Lees meer >>

20-10 2017

Regeerakkoord: Belastingheffing over pensioen in eigen beheer in 2017 ongunstiger t.o.v. belastingheffing in de toekomst? (Bron: Pensioen Perspectief)

Regeerakkoord: Belastingheffing over afkoop PEB in 2017 ongunstiger ten opzichte van belastingheffing in

Lees meer >>

19-10 2017

Ondernemers hangt hogere belasting boven het hoofd (Bron: Het Financieele Dagblad)

In het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III zit een addertje onder het gras voor

Lees meer >>

8-10 2017

Dienstbetrekking voor grootaandeelhoudster

Wie in dienstbetrekking werkt, is in beginsel verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Er

Lees meer >>

8-10 2017

Onzakelijke borgstelling

Het ter beschikking stellen van vermogen aan een bv, waarin de terbeschikkingsteller een aanmerkelijk

Lees meer >>

8-10 2017

Afzien van stamrecht leidt tot belastingheffing

Tot 1 januari 2014 was het mogelijk om de belastingheffing over een ontslagvergoeding uit te stellen door

Lees meer >>

8-10 2017

Onvoldoende bewijs geen privégebruik

Indien een werkgever aan een werknemer een auto ook voor privégebruik ter beschikking stelt, heeft dat

Lees meer >>

8-10 2017

Nabetaling is onderdeel loon

Het loonbegrip in de fiscale wetgeving is ruim en omvat alle voordelen die iemand uit een

Lees meer >>

8-9 2017

Kleineondernemersregeling en buitenlandse ondernemers

De kleineondernemersregeling in de omzetbelasting geldt voor natuurlijke personen die een onderneming

Lees meer >>

24-8 2017

Verzoek om teruggaaf buitenlandse btw

Ondernemers, die in 2016 in een ander EU-land btw hebben betaald, kunnen deze btw terugvragen wanneer zij

Lees meer >>

24-8 2017

Onderhoudskosten tuin van monumentenpand

De onderhoudskosten voor een monumentenpand zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als

Lees meer >>

24-8 2017

Afschrijvingstermijn bepalend voor afboeking herinvesteringsreserve

Ondernemers die een bedrijfsmiddel verkopen voor een hogere prijs dan de boekwaarde, kunnen de

Lees meer >>

24-8 2017

Aansprakelijkheid werkgever

Als hoofdregel geldt dat de werkgever aansprakelijk is voor de schade die een werknemer tijdens het

Lees meer >>

24-8 2017

Internetconsultatie publicatie vergrijpboeten

In een brief aan de Tweede Kamer over de aanpak van belastingontduiking heeft de staatssecretaris van

Lees meer >>

24-8 2017

Hoger beroep ontbinding arbeidsovereenkomst

Tegen een beschikking waarbij de kantonrechter een arbeidsovereenkomst ontbindt, staat hoger beroep bij

Lees meer >>

24-8 2017

Omzet- en winstcorrecties

Over zogenaamde afroommodules in kassasystemen is enkele jaren geleden veel te doen geweest. Met behulp

Lees meer >>

20-8 2017

Hoger beroep ontbinding arbeidsovereenkomst

Tegen een beschikking waarbij de kantonrechter een arbeidsovereenkomst ontbindt, staat hoger beroep bij

Lees meer >>

20-8 2017

Aansprakelijkheid werkgever

Als hoofdregel geldt dat de werkgever aansprakelijk is voor de schade die een werknemer tijdens het

Lees meer >>

20-8 2017

Omzet- en winstcorrecties

Over zogenaamde afroommodules in kassasystemen is enkele jaren geleden veel te doen geweest. Met behulp

Lees meer >>

12-8 2017

Afschrijvingstermijn bepalend voor afboeking herinvesteringsreserve

Ondernemers die een bedrijfsmiddel verkopen voor een hogere prijs dan de boekwaarde, kunnen de

Lees meer >>

12-8 2017

Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens disfunctioneren

Een werkgever kan de kantonrechter verzoeken de arbeidsovereenkomst met een werknemer te ontbinden wegens

Lees meer >>

12-8 2017

Internetconsultatie publicatie vergrijpboeten

In een brief aan de Tweede Kamer over de aanpak van belastingontduiking heeft de staatssecretaris van

Lees meer >>

7-8 2017

Mogelijkheid intrekking ontbindingsverzoek

Mag de kantonrechter de gelegenheid geven om een verzoek tot ontbinding in te trekken omdat hij van plan

Lees meer >>

7-8 2017

Toepassing reisaftrek

Wie in loondienst werkzaam is, heeft recht op reisaftrek als hij zijn woon-werkverkeer met openbaar

Lees meer >>

7-8 2017

Alsnog recht op zwangerschaps- en bevallingsuitkering

De Centrale Raad van Beroep, de hoogste Nederlandse rechter op het terrein van sociale verzekeringen,

Lees meer >>

30-7 2017

Internetconsultatie aanpassing laag tarief btw voor geneesmiddelen

Voor geneesmiddelen geldt het verlaagde btw-tarief van 6%. In een arrest uit 2016 heeft de Hoge Raad een

Lees meer >>

30-7 2017

Internetconsultatie maatregelen belastingontduiking

Het ministerie van Financiën heeft een internetconsultatie geopend over voorgestelde maatregelen tegen

Lees meer >>

30-7 2017

Versoepeling financieringseisen hypotheek aangekondigd

De Tijdelijke regeling hypothecair krediet stelt de inkomenscriteria voor het verstrekken van

Lees meer >>

30-7 2017

Gastouder kan ondernemer zijn

Winst uit onderneming is het totale bedrag van de voordelen die iemand verkrijgt uit een onderneming. Of

Lees meer >>

30-7 2017

Maximum uurprijzen kinderopvang 2018

De maximum uurprijzen voor kinderopvang en de toetsingsinkomens voor de kinderopvangtoeslag voor 2018

Lees meer >>

16-7 2017

Innovatiebox goedgekeurd

De staatssecretaris van Financiën heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de ontwikkelingen betreffende

Lees meer >>

16-7 2017

Kostendelersnorm AOW verdwijnt uit de wet

Alleenstaande AOW’ers hebben recht op een uitkering ter hoogte van 70% van het wettelijk minimumloon.

Lees meer >>

9-7 2017

Aanzegverplichting einde tijdelijk dienstverband

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt na het verstrijken van de periode waarvoor de

Lees meer >>

9-7 2017

Dga van Belgische bvba

Volgens de Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad (A-G) mag Nederland belasting heffen over het salaris van

Lees meer >>

9-7 2017

Twee conclusies A-G over naheffingsaanslag aan ontbonden vof

De advocaat-generaal bij de Hoge Raad (A-G) heeft twee conclusies gewijd aan een procedure over een

Lees meer >>

9-7 2017

Vervolgonderzoek aanpassing heffing in box 3

De staatssecretaris van Financiën heeft een vervolgonderzoek uit laten voeren naar de mogelijkheden voor

Lees meer >>

9-7 2017

Bezwaar en beroep in compromis uitgesloten

Een belastingplichtige maakte in een inkeerverzoek melding van in Zwitserland aangehouden vermogen. De

Lees meer >>

3-7 2017

Kosten keuring onderdeel scholingskosten

De kosten voor een opleiding die iemand volgt met het oog op het verwerven van inkomen zijn aftrekbaar

Lees meer >>

3-7 2017

Berekening belastingrente

Bij het opleggen van een belastingaanslag kan belastingrente worden berekend. Dat kan ook wanneer een

Lees meer >>

3-7 2017

Lening niet onzakelijk

Een geldlening tussen gelieerde partijen is onzakelijk als er geen rente kan worden bepaald waaronder een

Lees meer >>

3-7 2017

Vergoeding uitstel levering

Bij de levering van een in Nederland gelegen onroerende zaak wordt overdrachtsbelasting geheven van de

Lees meer >>

3-7 2017

Wederindiensttredingsvoorwaarde

Toestemming van het UWV om de arbeidsovereenkomst met een werknemer wegens bedrijfseconomische redenen op

Lees meer >>

3-7 2017

Onderzoek naar CO2 doelstellingen organisaties

De NBA start in samenwerking met de RUG een grootschalig onderzoek onder financials naar de CO2-doelstellingen van de organisaties .

Lees meer >>

25-6 2017

Wijzigen Arbeidsomstandighedenwet

Per 1 juli 2017 treedt de gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet in werking. De wet wordt op de volgende

Lees meer >>

25-6 2017

Omvang loondoorbetalingsverplichting

Werkgevers zijn verplicht gedurende de eerste twee jaar van ziekte het loon van een zieke werknemer door

Lees meer >>

25-6 2017

Kamervragen verplichte hypotheekrenteaftrek

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen over de verplichte hypotheekrenteaftrek beantwoord.

Lees meer >>

25-6 2017

Geen hoge vrijstelling erfbelasting

De erfbelasting kent een hoge vrijstelling voor de partner. Niet iedereen komt in aanmerking voor het

Lees meer >>

25-6 2017

Uitleg regeling belastingrente

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen over de belastingrente beantwoord. Door het systeem

Lees meer >>

19-6 2017

Nettoloon in rekening-courant

Loon wordt geacht te zijn genoten op het tijdstip waarop het is ontvangen, verrekend, ter beschikking

Lees meer >>

19-6 2017

Hof kent in hoger beroep transitievergoeding toe

Ontslag op staande voet vereist een dringende reden. De werkgever, die een werknemer op staande voet wil

Lees meer >>

19-6 2017

Status reactie verzoek fiscale eenheid omzetbelasting

Op grond van de Algemene wet inzake rijksbelastingen kan bezwaar of beroep worden ingesteld tegen een

Lees meer >>

19-6 2017

Uitspraak collectief bezwaar btw over privégebruik van een auto

De Belastingdienst heeft sinds 2011 circa twee miljoen bezwaarschriften ontvangen in verband met de

Lees meer >>

16-6 2017

Te nemen stappen voor 1 juli m.b.t. PEB-uitfasering

Nog twee weken voordat DGA’s geen pensioen in eigen beheer meer kunnen opbouwen. Welke stappen moet de DGA voor die datum in ieder geval ondernemen?

Lees meer >>

11-6 2017

Beperking aftrek zorgkosten toegestaan

De aftrekbaarheid in de inkomstenbelasting van zorgkosten is strikt geregeld. Zo geldt voor de aftrek van

Lees meer >>

11-6 2017

OMZET NEDERLANDSE MKB GROEIT OPNIEUW, PERSONEELSKOSTEN DRUKKEN WINSTGROEI

In het Financieele Dagblad van vandaag aandacht voor het SRA-sectorrapport 'Branches in Zicht 2017'. Dit

Lees meer >>

11-6 2017

Niet sluitende rittenregistraties

Wanneer een werkgever aan een werknemer een auto ter beschikking stelt, geldt het wettelijk vermoeden dat

Lees meer >>

4-6 2017

Verkapte winstuitdeling

De voordelen die een aandeelhouder haalt uit aandelen die een aanmerkelijk belang vormen, worden belast

Lees meer >>

4-6 2017

Wijzigingen minimumloon per 1 juli 2017

Per 1 juli 2017 verandert er het een en ander aan het minimumloon. Op die datum gaat de leeftijd voor het

Lees meer >>

4-6 2017

Opschorting handhaving Wet DBA verlengd tot 1 juli 2018

De staatssecretaris van Financiën heeft laten weten dat de opschorting van de handhaving van de Wet DBA

Lees meer >>

4-6 2017

Geen verlenging coulanceperiode afschaffing pensioen in eigen beheer

Per 1 april 2017 is een wet van kracht geworden die de mogelijkheid om een pensioen in eigen beheer bij

Lees meer >>

29-5 2017

Verbod op privégebruik auto helpt dga niet

Wanneer een werkgever aan een werknemer een auto ter beschikking stelt, wordt deze auto geacht ook privé

Lees meer >>

29-5 2017

Leeftijdsgrens aftrek scholingskosten

De uitgaven voor een opleiding of studie, die wordt gevolgd met de bedoeling om inkomen uit werk en

Lees meer >>

29-5 2017

Ontslag op staande voet vernietigd

Ontslag op staande voet is een verstrekkende maatregel, die niet licht kan worden genomen. Voor ontslag

Lees meer >>

21-5 2017

Wet tegen onredelijk lange betaaltermijnen

De wet, die het hanteren van onredelijk lange betaaltermijnen tegengaat, is op 26 april jl. in het

Lees meer >>

21-5 2017

Vordering van ondernemer op broer geen ondernemingsvermogen

Een vordering is ondernemingsvermogen wanneer deze is ontstaan in het kader van de normale

Lees meer >>

21-5 2017

Toepassing tijdsevenredige vermindering premiedeel heffingskorting

Een heffingskorting is een bedrag dat in mindering wordt gebracht op de te betalen inkomstenbelasting en

Lees meer >>

21-5 2017

Misbruik klantenkaart reden voor ontslag op staande voet

Een arbeidsovereenkomst kan door ieder van de partijen met onmiddellijke ingang worden opgezegd op grond

Lees meer >>

1-1 1

New Vision Groep zoekt nieuwe collega's

De New Vision Groep is op zoek naar een Gevorderd Assistent Accountant en naar een Controleleider.

Lees meer >>

14-5 2017

Vermogensetikettering woonhuis

De keuze voor het aanmerken van een vermogensbestanddeel als ondernemingsvermogen is in het algemeen

Lees meer >>

14-5 2017

Koerswinst op dividendvordering

De voordelen die een vennootschap behaalt uit een deelneming zijn vrijgesteld van vennootschapsbelasting

Lees meer >>

14-5 2017

Afschrijving op ter beschikking gestelde, geleasete apparatuur toegestaan

Om te kunnen afschrijven op een bedrijfsmiddel moet ten minste sprake zijn van economische eigendom.

Lees meer >>

14-5 2017

Aftrekbeperking hypotheekrente in de vierde tariefschijf

Wie een eigen woning bezit, moet daarvoor een bedrag, het eigenwoningforfait, bij zijn inkomen in box 1

Lees meer >>

14-5 2017

Nultarief omzetbelasting niet van toepassing

De levering van goederen, die in verband met de levering worden vervoerd naar een andere lidstaat van de

Lees meer >>

28-4 2017

Sectorindeling werknemersverzekeringen

Voor de vaststelling van de hoogte van de premies werknemersverzekeringen worden werkgevers in een sector

Lees meer >>

28-4 2017

Forfaitaire rendementen box 3 voor 2018 en 2019

In een brief aan de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris van Financiën een prognose gegeven van de

Lees meer >>

28-4 2017

Late beschikbaarheid aangifteformulieren erf- en schenkbelasting

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen over de aangifte erf- en schenkbelasting beantwoord.

Lees meer >>

28-4 2017

Belastbaarheid uitkeringen letselschadeverzekering

Ontvangen letselschade-uitkeringen vormen vermogen, dat belast is in box 3, voor zover het totale

Lees meer >>

28-4 2017

Belastingdienst schrijft klanten Zwitserse bank aan

Het aanhouden van spaartegoeden in het buitenland is lange tijd niet ongebruikelijk geweest, zeker in de

Lees meer >>

1-1 1

Subsidiepot voor energiebesparing eigen huis is leeg

oorlopig heeft het voor huiseigenaren geen zin meer om een subsidieaanvraag in te dienen voor isolatiemaatregelen.

Lees meer >>

18-4 2017

Cao-voorziening bij ontslag

Een werkgever moet bij het einde van een arbeidsovereenkomst na ten minste 24 maanden aan de werknemer

Lees meer >>

18-4 2017

Coulancetermijn aanpassing pensioenvoorziening in eigen beheer

De staatssecretaris van Financiën heeft een besluit met de uitwerking van de coulancetermijn voor

Lees meer >>

18-4 2017

Min/max-overeenkomst en rechtsvermoeden arbeidsomvang

De wet kent een rechtsvermoeden van de arbeidsomvang. Dat rechtsvermoeden is bedoeld om de werknemer

Lees meer >>

9-4 2017

Gebreken in administratie

Bij een boekenonderzoek bij een horecaondernemer stelde de Belastingdienst vast dat de detailgegevens van

Lees meer >>

9-4 2017

Wetsvoorstel implementatie vierde Europese anti-witwasrichtlijn

In 2015 is de vierde Europese anti-witwasrichtlijn aangenomen. Deze richtlijn moet voorkomen dat het

Lees meer >>

9-4 2017

Vermogensetikettering woning ondernemer

De keuze om een vermogensbestanddeel toe te rekenen aan de onderneming of aan privé is in het algemeen

Lees meer >>

9-4 2017

Voorstel aanpassing Wet werk en zekerheid

De werkgever moet een transitievergoeding betalen aan een werknemer als diens arbeidsovereenkomst na twee

Lees meer >>

9-4 2017

Voorkomen van dubbele bijtelling bij tijdelijke vervanging

Voor het privégebruik van een auto van de zaak moet een bijtelling bij het inkomen plaatsvinden. Om de

Lees meer >>

5-4 2017

Leidraad vergoeding vervroegde aflossing hypotheken

Wie vanwege de huidige lage rentestand zijn hypotheek vervroegd aflost of wil omzetten, wordt

Lees meer >>

5-4 2017

Beperking wettelijke gemeenschap van goederen

De Eerste Kamer heeft een wetsvoorstel, dat de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen beperkt,

Lees meer >>

5-4 2017

Ontheffing concurrentiebeding

Wil een aan een werknemer opgelegd concurrentie- of relatiebeding rechtsgeldig zijn, dan moet het beding

Lees meer >>

5-4 2017

Bovenmatige kilometervergoeding

Een vergoeding voor reiskosten is vrijgesteld tot een bedrag van € 0,19 per zakelijk gereden kilometer.

Lees meer >>

5-4 2017

Middelingsverzoek te laat ingediend

De middelingsregeling is bedoeld als tegemoetkoming voor het progressienadeel dat optreedt bij sterk

Lees meer >>

26-3 2017

Wet Uitfasering Pensioen in Eigen Beheer is aangenomen

Hoe te handelen nu de Wet Uitfasering Pensioen in Eigen Beheer is aangenomen en per 1 april 2017 in werking treedt?

Lees meer >>

26-3 2017

Proceskostenvergoeding in samenhangende zaken

In belastingzaken kan een vergoeding voor de kosten van beroepsmatige rechtsbijstand worden verleend. In

Lees meer >>

26-3 2017

Inhouding dividendbelasting

De algemene vergadering van aandeelhouders is het orgaan van de vennootschap dat bevoegd is om een

Lees meer >>

19-3 2017

Toepassing onbeperkte navorderingstermijn erfbelasting

In het verleden kwam het regelmatig voor dat mensen in het buitenland een bankrekening aanhielden en op

Lees meer >>

19-3 2017

Overbruggingsregeling transitievergoeding

Bij ontslag op initiatief van de werkgever moet hij de ontslagen werknemer een transitievergoeding

Lees meer >>

19-3 2017

Hypotheekschuld dubbel verwerkt in aangifte

De Belastingdienst heeft de bevoegdheid om te weinig geheven belasting te corrigeren door het opleggen

Lees meer >>

19-3 2017

Eén of meer prestaties?

Voor de omzetbelasting geldt dat iedere prestatie afzonderlijk moet worden beschouwd. Onder

Lees meer >>

19-3 2017

Let op belastingrente; is de voorlopige aanslag 2016 hoog genoeg?

Per 1 maart jongstleden heeft de belastingdienst het startsein gegeven voor het indienen van de aangiften

Lees meer >>

5-3 2017

Belastingvrij schrappen vordering op dga?

Op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) kan iemand een verzoek indienen om openbaarmaking van

Lees meer >>

5-3 2017

Hoge Raad komt met uitleg begrip woning voor overdrachtsbelasting

Bij de verkrijging van een onroerende zaak moet overdrachtsbelasting worden betaald. Het normale tarief

Lees meer >>

5-3 2017

Gebruik camerabeelden niet toegestaan voor controle privégebruik auto

Het gebruik door de Belastingdienst van gegevens die met camera’s van de politie worden verzameld voor de

Lees meer >>

26-2 2017

Aftrek hypotheekrente niet-ingezetene naar rato van inkomen

Onlangs heeft het Hof van Justitie EU uitspraak gedaan op vragen van de Hoge Raad over de aftrek van

Lees meer >>

26-2 2017

Verhuur studentenkamers

Levert de verhuur van studentenkamers belastbaar inkomen in box 1 of in box 3 op? Als de opbrengsten in

Lees meer >>

26-2 2017

Nietig proeftijdbeding

Het is wettelijk niet toegestaan om een proeftijd op te nemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde

Lees meer >>

26-2 2017

Ondernemer, ondanks beperkt aantal opdrachtgevers

De kwalificatie als ondernemer voor de inkomstenbelasting is van belang voor het recht op

Lees meer >>

19-2 2017

Tijdklemmen kapitaalverzekeringen vervallen per 1 april 2017

De uitkering uit een kapitaalverzekering eigen woning (KEW) is vrijgesteld van inkomstenbelasting wanneer

Lees meer >>

19-2 2017

Onttrekking aan het vermogen van de bv

Een lening van een bv aan haar aandeelhouder, die niet afgelost kan of zal worden, heeft mogelijk fiscale

Lees meer >>

19-2 2017

Risico’s van overname lijfrenteverplichting

Verkoopt een ondernemer zijn onderneming, dan kan hij als tegenprestatie van de overnemer een lijfrente

Lees meer >>

13-2 2017

Valse e-mail in omloop over belastingteruggave

Na de valse Whatsapp-berichten, brieven en telefoontjes wordt de Belastingdienst nu weer geconfronteerd met een valse e-mail.

Lees meer >>

12-2 2017

Vanaf 21 jaar recht op volledig wettelijk minimumloon

De Eerste Kamer heeft de wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag als hamerstuk

Lees meer >>

12-2 2017

Aanpassing zwangerschaps- en bevallingsverlof meerlingen

Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel in behandeling dat een uitbreiding van het kraamverlof voor de

Lees meer >>

12-2 2017

Factuur uitgereikt voor aanvang prestatie

De wet verplicht ondernemers om voor hun leveringen en diensten aan andere ondernemers een factuur uit te

Lees meer >>

10-2 2017

Belastingdienst waarschuwt voor valse telefoontjes

De Belastingdienst waarschuwt voor valse telefoontjes over aanmaningen. De bellers doen zich voor als deurwaarder bij de Belastingdienst.

Lees meer >>

6-2 2017

Oproep om papieren correspondentie van Belastingdienst

De Tweede Kamer heeft het kabinet gevraagd om de correspondentie van de Belastingdienst op papier te

Lees meer >>

6-2 2017

Aanpak belastingontduiking

De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer een uiteenzetting gegeven van

Lees meer >>

6-2 2017

Onzakelijke lening

Een lening is onzakelijk als de geldverstrekker een debiteurenrisico accepteert dat een buitenstaander

Lees meer >>

6-2 2017

Box 3-heffing blijft voor 2014 overeind

Voor de heffing van inkomstenbelasting over de opbrengsten van sparen en beleggen (box 3) wordt een

Lees meer >>

28-1 2017

Aanpassing voorstel Wet uitfasering pensioen in eigen beheer

Net voor het moment waarop de Eerste Kamer zou stemmen over het wetsvoorstel Wet uitfasering pensioen in

Lees meer >>

28-1 2017

Bestelauto’s bleven na werktijd op bedrijfsterrein achter

De bijtelling bij het loon voor het privégebruik van een auto van de zaak geldt niet alleen voor een

Lees meer >>

28-1 2017

Vaststellingsovereenkomst innovatiebox

De innovatiebox is een bijzondere regeling in de vennootschapsbelasting voor zelf ontwikkelde immateriële

Lees meer >>

25-1 2017

Wiebes repareert indexatieaftrek in DGA-pensioenwet

DGAs zullen onder de nieuwe pensioenwetgeving bij afkoop van pensioen in eigen beheer niet ineens alle toekomstige indexaties kunnen aftrekken.

Lees meer >>

23-1 2017

Liquidatie-uitkering bv aan in België wonende aandeelhouder hier belast

Een procedure voor de rechtbank betrof de vraag of Nederland volgens het belastingverdrag met België

Lees meer >>

23-1 2017

Verkopende aandeelhouder deed onvoldoende onderzoek naar koper

De Invorderingswet kent een aansprakelijkheid voor aandeelhouders van een bv of nv voor door de

Lees meer >>

23-1 2017

Proefprocedure box 3

Volgens artikel 1 van het Eerste Protocol (EP) bij het Europese Verdrag ter bescherming van de Rechten

Lees meer >>

23-1 2017

Overdracht aandelen aan bv voor te lage waarde

De houder van een aanmerkelijk belang in twee Nederlandse bv’s kocht in december 2004 voor 20%-belangen

Lees meer >>

17-1 2017

Toepassen correctie BUA vaak vergeten

In de laatste aangifte van het jaar moet de zogeheten BUA-correctie worden toegepast. Een vaak vergeten item.

Lees meer >>

12-1 2017

Lage-inkomensvoordeel

Werkgevers die in 2017 werknemers in dienst hebben met een laag loon hebben recht op een tegemoetkoming

Lees meer >>

12-1 2017

Goedkeuring schulden en vruchtgebruik in box 3

De staatssecretaris van Financiën heeft een besluit van 31 oktober 2016 over box 3 van de

Lees meer >>

12-1 2017

Verplicht salaris dga naar 45.000 euro

Er staat u als directeur-grootaandeelhouder (dga) een verplichte salarisverhoging te wachten. Het

Lees meer >>

12-1 2017

Gebruikelijk loon in 2017

De gebruikelijkloonregeling geldt voor werknemers die een aanmerkelijk belang hebben in de vennootschap

Lees meer >>

4-1 2017

Stemming afschaffing pensioen in eigen beheer uitgesteld

De Eerste Kamer heeft op verzoek van de staatssecretaris van Financiën de stemming over het wetsvoorstel

Lees meer >>

4-1 2017

Bedragen minimumloon en premiepercentages 2017

De bedragen van het minimumloon worden ieder half jaar aangepast. Per 1 januari 2017 gelden de volgende

Lees meer >>

4-1 2017

Belastingplan 2017 aangenomen

De Eerste Kamer heeft de wetsvoorstellen Belastingplan 2017 aangenomen. Het gaat om het eigenlijke

Lees meer >>

4-1 2017

Formaliseren telefonische intrekking bezwaar

Vanaf 11 november 2009 biedt de Belastingdienst de mogelijkheid om telefonisch bezwaar te maken. Ook

Lees meer >>

18-12 2016

Wanneer geldt het lage tarief overdrachtsbelasting?

Bij de Hoge Raad zijn meerdere procedures aanhangig over de vraag of het verlaagde tarief van de

Lees meer >>

18-12 2016

Aan- en verkoop van motorboten was werkzaamheid

De in- en verkoop van enkele motorboten als nevenactiviteit heeft fiscale gevolgen gehad voor een

Lees meer >>

18-12 2016

Europese Commissie wil laag btw-tarief e-boeken mogelijk maken

De Europese Commissie heeft een aantal voorstellen gepubliceerd die betrekking hebben op de

Lees meer >>

18-12 2016

Kamervragen handhaving wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen over de voortdurende onzekerheid over het uitstel van

Lees meer >>

4-12 2016

BV met leegstaande kantoorvilla is ondernemer voor omzetbelasting

Ondernemer voor de omzetbelasting is iedereen die zelfstandig een bedrijf uitoefent. Voor de kwalificatie

Lees meer >>

4-12 2016

Notariële akte van levering is geen factuur

Wie op een factuur omzetbelasting vermeldt, die hij op grond van de normale regels niet verschuldigd is,

Lees meer >>

4-12 2016

Betalingscriterium voor willekeurige afschrijving

Willekeurige afschrijving op bedrijfsmiddelen is mogelijk mits voor de verwerving of verbetering van het

Lees meer >>

29-11 2016

Belastingdienst: Valse brief over zorgtoeslag in omloop

Er zijn nep-beschikkingen verstuurd waarin wordt gevraagd om een bedrag van 82 euro aan zorgtoeslag terug te betalen.

Lees meer >>

28-11 2016

Lening aan BV

Een lening, die een dga verstrekt aan zijn bv, valt onder de terbeschikkingstellingsregeling. De door de

Lees meer >>

28-11 2016

Herziening aftrek voorbelasting

Recht op aftrek van voorbelasting is gekoppeld aan gebruik voor belaste prestaties. Als u in het verleden

Lees meer >>

28-11 2016

Herinvesteringsreserve

Belastingheffing over de boekwinst bij de verkoop van een bedrijfsmiddel kunt u uitstellen door de

Lees meer >>

28-11 2016

Investeringsaftrek

Er bestaan diverse regelingen om investeringen in bedrijfsmiddelen te stimuleren. Het gaat om een

Lees meer >>

22-11 2016

Eindejaarsspecial Nieuwsbrief DEMAC verschenen

Vandaag is de Eindejaarsspecial van de Nieuwsbrief van DEMAC weer online verschenen met vele eindejaarstips.

Lees meer >>

20-11 2016

Aftrek scholingsuitgaven houdt geen leeftijdsdiscriminatie in

Scholingsuitgaven zijn aftrekbaar in de inkomstenbelasting. Het totale bedrag aan scholingsuitgaven moet

Lees meer >>

20-11 2016

Overgangsrecht verhoogde schenkingsvrijstelling

In de Tweede Kamer is bij de behandeling van het Belastingplan 2017 het overgangsrecht voor de verhoogde

Lees meer >>

20-11 2016

Wetsvoorstellen Belastingplan 2017 c.s. aangenomen door Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft de wetsvoorstellen, die samen het Belastingplan 2017 vormen, aangenomen. Naast het

Lees meer >>

16-11 2016

Verruiming schenkingsvrijstelling eigen woning per 1 januari 2017

Vanaf volgend jaar zal de eenmalige schenkingsvrijstelling ten behoeve van de eigen woning worden verruimd tot 100.000 euro en structureel worden opgenomen in de successiewet.

Lees meer >>

18-11 2016

DGA krijgt 3 maanden extra voor aanpassing PEB

Drie maanden extra de tijd. Dat krijgen DGA’s om de laatste stappen te kunnen zetten die nodig zijn om het PEB aan te passen aan de wijzigingen per 1 januari 2017.

Lees meer >>

30-10 2016

Experiment met vervroegde inzet no-riskpolis

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een ontwerpbesluit voor de vervroegde inzet van

Lees meer >>

30-10 2016

Afkoop lijfrente en revisierente

De premies voor een lijfrenteverzekering zijn onder voorwaarden aftrekbaar in de inkomstenbelasting. Daar

Lees meer >>

30-10 2016

Ontbinding arbeidsovereenkomst na twee jaar arbeidsongeschiktheid

De minister van Sociale zaken en Werkgelegenheid heeft vorig jaar Kamervragen beantwoord over het niet

Lees meer >>

30-10 2016

Verlenging subsidieregelingen voor ondernemers

De minister van Economische Zaken is van plan om een aantal subsidieregelingen voor ondernemers te

Lees meer >>

24-10 2016

Pand ondernemer was keuzevermogen

Een ondernemer kan in het algemeen zelf bepalen of hij een vermogensbestanddeel al dan niet tot zijn

Lees meer >>

24-10 2016

Uitbreiding kraamverlof partner

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de

Lees meer >>

24-10 2016

Oud pand was bestemd voor bewoning

Bij de verkrijging van onroerende zaken moet overdrachtsbelasting worden betaald. Voor woningen geldt in

Lees meer >>

24-10 2016

Uitstel invoering kentekenplicht landbouwvoertuigen

Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel in behandeling met betrekking tot de invoering van de

Lees meer >>

24-10 2016

Kosten onderneming niet aftrekbaar als persoonlijke verplichting

Uitgaven voor scholing kunnen onder voorwaarden een aftrekpost vormen in de inkomstenbelasting. Het moet

Lees meer >>

3-10 2016

Nieuwsbrief DEMAC online

De recente nieuwsbrief van DEMAC staat weer voor u online

Lees meer >>

2-10 2016

Winstcorrectie mag naar herinvesteringsreserve

Ondernemers kunnen de belastingheffing over de boekwinst bij verkoop van een bedrijfsmiddel uitstellen

Lees meer >>

2-10 2016

Valutaverlies door omzetting geen deel eigenwoningschuld

De eigenwoningschuld omvat de schulden die zijn aangegaan voor het verwerven, verbeteren of onderhouden

Lees meer >>

2-10 2016

Vordering ouders op zoon onzakelijk

Niet alleen in aandeelhoudersrelaties kan zich het fenomeen van de onzakelijke lening voordoen. Ook

Lees meer >>

25-9 2016

Stimulering start-ups

In afwijking van de gebruikelijkloonregeling mag het loon van de dga van een innovatieve start-up worden

Lees meer >>

25-9 2016

Maatregelen tegen misbruik van box 2

Een van de maatregelen in het Belastingplan tegen constructies om belasting te ontwijken of uit te

Lees meer >>

25-9 2016

Aanpassingen innovatiebox

De innovatiebox verlaagt het effectieve belastingtarief van de vennootschapsbelasting voor winst uit

Lees meer >>

25-9 2016

Einde pensioen in eigen beheer

Na uitgebreide discussie met het parlement ligt er nu een wetsvoorstel dat per 1 januari 2017 een einde

Lees meer >>

25-9 2016

Belastingplan 2017

Zo kort voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer mochten we van het Belastingplan 2017 geen schokkende

Lees meer >>

18-9 2016

Transitievergoeding bij ontbinding na twee jaar arbeidsongeschiktheid

Sinds 1 juli 2015 moet een werkgever aan een werknemer een transitievergoeding betalen wanneer de

Lees meer >>

18-9 2016

Overgangsregeling transitievergoeding kleinere werkgevers

Vóór de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid (WWZ) kon een werkgever met toestemming van het UWV

Lees meer >>

18-9 2016

Navordering door fout in aangifte

Navordering van inkomstenbelasting is mogelijk wanneer door een fout geen aanslag of een te lage aanslag

Lees meer >>

18-9 2016

Kamervragen kosten omzetting hypotheek

De minister voor Wonen en Rijksdienst heeft Kamervragen beantwoord over de omzetting van een hypotheek

Lees meer >>

18-9 2016

Stukken Prinsjesdag worden niet eerder gepubliceerd

Alle stukken voor Prinsjesdag worden op vrijdag voor Prinsjesdag onder embargo aan de leden van de Eerste

Lees meer >>

14-9 2016

Toezichthouder gaat optreden tegen afvalpasjes Arnhem

De Autoriteit Persoonsgegevens gaat alsnog handhavend optreden tegen het afvalpassysteem van de gemeente Arnhem.

Lees meer >>

10-9 2016

Centrum voor vragen over cybercrime

Bedrijven en overheidsinstellingen kunnen voor veiligheidsvraagstukken over online criminaliteit terecht bij het Cyber Science Center

Lees meer >>

8-9 2016

IAASB publicatie biedt perspectief voor accountants in een digitale omgeving

Met haar recente publicatie belicht de IAASB de mogelijkheden voor verhoging van kwaliteit en relevantie van de audit.

Lees meer >>

2-9 2016

Eigen risico dragen voor WGA?

Werkgevers kunnen het risico van langdurige arbeidsongeschiktheid van hun personeel publiek of privaat

Lees meer >>

2-9 2016

Gastouder is geen ondernemer

Winst uit onderneming, een bekende term: winst is het totaal aan voordelen dat wordt verkregen uit een

Lees meer >>

2-9 2016

Betere bescherming erfgenamen tegen schulden

Sinds 1 september 2016 zijn erfgenamen beter beschermd tegen onverwachte schulden, doordat er een

Lees meer >>

2-9 2016

Beperking aftrek kleding wegens ziekte is niet toegestaan

Extra uitgaven als gevolg van ziekte of invaliditeit voor kleding en beddengoed behoren tot de aftrekbare

Lees meer >>

2-9 2016

Bezwaar tegen boete niet altijd ontvankelijk

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift tegen een belastingaanslag is zes weken. Wordt een

Lees meer >>

24-8 2016

De ware liefde van de Accountant 3.0

Het accountantsvak is een ambacht dat steeds verandert. Integratie van IT maakt controle smart.

Lees meer >>

20-8 2016

Ontbindende voorwaarde in arbeidsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst kan een ontbindende voorwaarde bevatten. Wanneer de ontbindende voorwaarde is

Lees meer >>

20-8 2016

Ingrijpende verbouwing levert nieuw pand op

Bij de verkrijging van een in Nederland gelegen onroerende zaak wordt overdrachtsbelasting geheven. Er

Lees meer >>

20-8 2016

Toepassing verschillende btw-tarieven op één dienst?

De Hoge Raad heeft een prejudiciële vraag over de toepassing van verschillende omzetbelastingtarieven

Lees meer >>

20-8 2016

Huurrecht als ondernemingsvermogen

Volgens de Hoge Raad kan een huurrecht, dat voor de uitoefening van een onderneming wordt gebruikt,

Lees meer >>

11-8 2016

Bijtelling auto van de zaak

De regelgeving rondom de bijtelling voor de auto van de zaak is als volgt. Eerst moet de vraag worden

Lees meer >>

11-8 2016

Geen managementovereenkomst maar dienstbetrekking

Wie in een privaatrechtelijke dienstbetrekking werkzaam is, is verplicht verzekerd voor de WW, de ZW en

Lees meer >>

11-8 2016

Kamervragen afschaffing VAR

In antwoord op Kamervragen over de afschaffing van de VAR heeft de staatssecretaris van Financiën nog

Lees meer >>

31-7 2016

Optredens van artiesten

Voor de optredens van artiesten en buitenlandse beroepssporters geldt een bijzondere regeling voor de

Lees meer >>

23-7 2016

Staatssecretaris wil kleine ondernemersregeling behouden

De staatssecretaris van Financiën is niet van plan om de kleine ondernemersregeling in de btw af te

Lees meer >>

23-7 2016

Invoering bestuursverbod na faillissementsfraude

Met ingang van 1 juli 2016 is het mogelijk om een civielrechtelijk bestuursverbod op te leggen. Het

Lees meer >>

23-7 2016

Geen MIA door gebruik niet gecertificeerd hout

Ondernemers, die investeren in nieuwe bedrijfsmiddelen, hebben mogelijk recht op

Lees meer >>

6-7 2016

Persoonlijke pensioenrekening voor elke Nederlander

Voor elke deelnemer een persoonlijke pensioenrekening. Dat is een van de drie uitgangspunten waaraan een

Lees meer >>